W dolinie Mereczanki

Opublikował Mieczysław on wt., 11/15/2016 - 12:44

Książka zawsze była, jest i będzie źródłem i symbolem wiedzy.
Wiedza zaś o historii lokalnej, zawarta w tej książce, jest cenna szczególnie. Do rąk Państwa bowiem trafia wydanie niezwykłe, poświęcone dziejom i wydarzeniom naszej ojczystej Solecznickiej Ziemi. Autor tej książki, Mieczysław Machulak, po raz kolejny zaprasza nas do wędrówki po niezwykle ciekawych zakątkach rejonu, imponuje wiedzą o nas samych, wzbudza zainteresowanie lokalną historią, inspiruje do dalszych poszukiwań tego, co zostało utracone.
Staraniem autora ukazały się do tej pory 3 wydania tomu „W stronę Solecznik” oraz wydanie „W Dziewieniszkach i dalej”, które doskonale ilustrują spuściznę historyczną i kulturową naszego regionu, stając się niejako biblią wiedzy o tym zakątku Wileńszczyzny. Pamięć o wydarzeniach, ludziach, miejscach, prawda historyczna, świadomość własnej tożsamości jest jedyną drogą ku zachowaniu bogatego dziedzictwa kresowego, którego częścią jest również piękna Ziemia Solecznicka, i zachowanie jej jest naszym zbiorowym obowiązkiem.
Chyląc czoło przed autorem, który wydaje trzecią już książkę o Rejonie Solecznickim, wyrażam wdzięczność za ogrom włożonej pracy, zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz społeczności polskiej Rejonu Solecznickiego.
Niech ta książka będzie czymś więcej niż zbiorem faktów, niech pozwoli nam przyjrzeć się nam samym z nowej perspektywy i odnaleźć w nas ducha prawdziwego patriotyzmu lokalnego i dumy z ojczystej ziemi.
 


Prezes
Solecznickiego Oddziału Rejonowego
Związku Polaków na Litwie
Zdzisław Palewicz

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne......................................................................... 5
Wykaz skrótów.........................................................................6
Od autora.................................................................................7
REJON SOLECZNICKI (Šalčininku rajonas).................................13
Dane ogólne.............................................................................13
Ukształtowanie terenu, gleby......................................................13
Rzeki, wody i klimat..................................................................14
Świat roślin i zwierząt................................................................15
Ochrona przyrody......................................................................17
Bogactwa mineralne..................................................................17
Ludność, stosunki narodowościowe.............................................17
Gospodarka, rolnictwo...............................................................19
Komunikacja............................................................................19
Podział administracyjny.............................................................20
Oświata i kultura......................................................................21
Język.....................................................................................22
Działalność człowieka...............................................................23
Współpraca międzynarodowa.....................................................25
Turystyka i rekreacja................................................................25
Z PRZESZŁOŚCI SOLECZNIK I OKOLIC....................................27
Prahistoria.............................................................................  27
Zarys historii podziałów administracyjnych w rejonie
solecznickim.........................................................................  28
Lata 1939-1945 w rejonie Solecznik.........................................  30
POLSKI RUCH OPORU NA OBSZARZE DZISIEJSZEGO
REJONU SOLECZNICKIEGO................................................ . 33
Partyzantka akowska.......................................................... .  33
W szponach czerwonej dyktatury..........................................   41
W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI.............................................   46
Litewska Republika Radziecka.............................................   46
W niepodległej Republice Litewskiej..................................... .  49
Sukces AWPL-u ................................................................   53
GMINY I MIEJSCOWOŚCI W DORZECZU MERECZANKI........ .55
BIAŁA WAKA (lit. BALTOJI VOKE) Baltosios Vokės seniūnija.. .55
Sołectwa/osiedla:............................................................. ....55
Historia szkolnictwa.......................................................... ....58
Sportowa i turystyczna Biała Waka..
Inne miejscowości w gminie.............................................. ....60
JASZUNY (lit. JAŠIUNAI) Jašiūnų seniūnija............................ 64
Zabytki w gminie................................................................. .65
Początki Jaszun............................................................ ......66
Jaszuny Radziwiłłowskie....................................................... 66
Balińscy i Śniadeccy...................................................... ......70
Pałac w Jaszunach......................................................... .....73
Złoty wiek Jaszun.......................................................... ......74
Rodzinny cmentarzyk........................................................... 78
Kołłątaj, onże Staszic w spódnicy czyli Marysia nauczycielka... 80
„Bunt” Żeligowskiego........................................................     80
Miasto Ogród Jaszuny......................................................     87
Rody tatarskie.................................................................     88
Jaszuny pod okupacją niemiecką.......................................     89
Jaszuny za czasów sowieckich.........................................     94
Szkoły w Jaszunach........................................................     95
Szkolnictwo dziś............................................................     101
Jaszuński kościół...........................................................    104
Kapliczka św. Antoniego..................................................    106
Cmentarz parafialny....................................................... .    107
Starowiercy z Gaju..........................................................    107
Jaszuńskie kurhany....................................................... .    109
Dzisiejsze Jaszuny........................................................     109
Współpraca międzynarodowa......................................... .     111
Rudniki (lit. Rudninkai)....................................................     111
Zjazd w Rudnikach.........................................................     112
Rudniki – wieś królewska................................................     113
Bracia Dąmbrowscy.......................................................     117
Rudniki w II Rzeczypospolitej..........................................    119
Okupacja niemiecka......................................................     122
Czasy sowieckie...........................................................     123
Rudnicki kościół i nekropolia...........................................     123
Stowarzyszenie Wsi Rudniki...........................................     126
Pozostałe miejscowości gminy jaszuńskiej.......................     129
PUSZCZA RUDNICKA....................................................     143
Przyroda......................................................................      143
Puszcza w przeszłości..................................................      146
Powstańcy w Puszczy...................................................      146
Puszcza Rudnicka w okresie okupacji niemieckiej.............     149
Przyszły noblista w Puszczy Rudnickiej..........................      151
Zapomniany Piewca Puszczy.........................................      153
KAMIONKA (lit. AKMENYNE) Akmenynės seniūnija.........       155
Akmenynės seniūnija – Sołectwa:..................................       155
Zabytki w Gminie.........................................................       156
Kamionka...................................................................       156
Kościół.......................................................................      159
Cmentarz....................................................................      165
Szkoła w Kamionce......................................................      165
Inne miejscowości w Gminie..........................................     166
TURGIELE (lit. TURGELIAI) Turgelių seniūnija..................    173
Dane ogólne................................................................      173
Zabytki i ciekawe miejsca w gminie................................     174
Początki wsi...............................................................      175
Turgielski kościół i parafia.............................................     177
Turgiele w XX wieku......................................................    181
Gmina Turgiele administracyjnie w końcu lat 30-tych XX wieku 185
Od okupacji do Republiki Turgielskiej..............................    186
Szkoła w Turgielach.....................................................    189
Generał Żeligowski i majątek Andrzejewo........................    191
Ksiądz – legenda Wileńszczyzny...................................    194
Zielna w Turgielach......................................................    197
Turgielska nekropolia...................................................    198
Gminy partnerskie.......................................................    199
Turgiele dzisiaj............................................................    200
Pawłowo, Pawłów (lit. Merkine)......................................   200
Rzeczypospolita Pawłowska.........................................    201
Pawłów później...........................................................    205
Zabytki......................................................................    207
Taboryszki (lit. Tabariškes)...........................................   208
Cmentarz w Taboryszkach............................................   213
Miasteczko Taboryszki................................................    214
Dwór w Taboryszkach.................................................    215
Taboryszki pod okupacją.............................................   218
Błogosławiony Michał Sopoćko................................... .   218
Taboryska malarka......................................................  220
Michnowo czyli boży kołchoz w latach sowieckich.........    222
Wilkiszki................................................................. .   223
INFORMATOR.......................................................... .  238
Tradycyjne imprezy organizowane w rejonie solecznickim.  238
SZLAKI TURYSTYCZNE.............................................   241
Puszcza Rudnicka....................................................    241
Trasy wodne............................................................ .  242
Polskie zespoły artystyczne......................................    244
Informacje praktyczne – informacja teleadresowa..........   246
Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie.250
Bibliografia(wybrane pozycje).............................