Teksty źródłowe

Opublikował Mieczysław on pon., 11/15/2010 - 12:53
AKCJA BUDOWY 100 SZKÓŁ MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO .
 
„Rada Ministrów, mając na uwadze potrzebę rozwoju tej ziemi, która była zawsze najbliższa Sercu Józefa Piłsudskiego, postanawia, udzielając ludności Ziemi Wileńskiej pomocy, zrealizować budowę w ciągu roku 1936/1937 stu nowych szkół powszechnych imienia Pierwszego Marszałka Polski. Niezbędne środki pomocy w budulcu i w kwotach pieniężnych zostaną postawione do dyspozycji w ciągu najbliższego miesiąca”.
Oto treść uchwały, którą powzięła Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 11 maja 1936 r.
W wykonaniu powyższej uchwały Ministerstwo Skarbu w czerwcu 1936 roku postawiło do dyspozycji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego kredyt w wysokości 1 miliona złotych, powiększony' we wrześniu 1937 roku o dalsze 80 tysięcy złotych. Kwota ta została wypłacona samorządom w ciągu roku szkolnego 1936/37 i wydatkowana na materiały budowlane i robociznę.
 
100 Szkół im. Józefa Piłsudskiego
100 szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

 

 

 

Z zasiłku Rządu otrzymały dotąd powiaty:
brasławski         114 000 zł
dziśnieński        110 000
mołodecki         110 000
oszmiański        104 000
postawski          138 000
święciański        137 000
wilejski              143 000
wileńsko-trocki   216 000
Ponadto odleglejsze punkty korzystały z darmowego przewozu budulca przez koleje państwowe.
Udział własny samorządu i społeczeństwa w pokryciu kosztów budowy wyniósł dotychczas:
świadczenia ludności w naturze 330 000 zł, gminy w materiale i gotówce 315 000 zł, subwencje Wydz. Powiatowych 141 000 zł.
Ponadto gminy, które otrzymały budulec z lasów państwowych na kredyt pięcioletni, w ciągu tego okresu będą musiały pokryć swe zobowiązania na sumę 360000 zł i w budżetach swych znaleźć dodatkowo około 200000 zł, potrzebnych na tynkowanie, szalowanie i malowanie, co przewidziane zostało dopiero na rok 1939.
Przy wyborze punktów, w których zdecydowano budowę, uwzględniano dążenie ludności do otrzymania szkoły możliwie wyższego stopnia organizacyjnego, zaspakajającej potrzeby nie tylko własnego rejonu, ale obsługującej też i najniżej zorganizowane szkoły sąsiedzkie, poprawiano istniejącą sieć szkolną, obejmując nią szereg miejscowości dotychczas bezszkolnych, uwzględniano punkty szczególnie ważne ze względów państwowych, przy czym brano pod uwagę przede wszystkim te punkty, które miały najgorsze warunki lokalowe, a nie posiadały widoków na budowę szkoły o własnych siłach.
Ogólnym zasadniczym dążeniem było podniesienie poziomu i warunków pracy szkół wiejskich.

Zbudowano w powiatach:
brasławskim        15 szkół o 35 izbach szkolnych i 40 izbach mieszkalnych
dziśnieńskim       13          o 33                              i 36
mołodeckim          8           o 22                              i 18
oszmiańskim        9           o 24                              i 27
postawskim         11          o 31                              i 33
święciańskim      14           o 39                              i 38
wilejskim             11           o  36                             i 33
wileńsko-trockim 19           o  77                             i 40
w tym 55 szkół II i III stopnia organizacyjnego.
Szkoły w zniesiono w następujących miejscowościach:
 
W powiecie brasławskim: Stawrowo, gm. bohińskiej, Achremowce, gm. brasławskiej, Druja, Marcinkowicze, gm. dryświackiej, Judycyn, gm. jodzkiej, Leonopol, Bordzieńce, gm. nowopohoskiej, Konstalin, gm. opeskiej, Rożki, gm. pluskiej, Dziedzinka, Hawryłowo, gm. przebrodzkiej, Mażany, gm. rymszańskiej, Bystromowce, gm. słobódzkiej, Zawiesiszki, gm. smołweńskiej, Zegucie, gm. widzkiej.
 
W powiecie dziśnieńskim: Borsuki, gm. dokszyckiej, Girstuny, gm. głębockiej, Zaszcześle, gm. hołubickiej, Szkunciki, gm. hermanowickiej, Błoszniki, gm. jazneńskiej, Podorka, gm. łużeckiej, Mikołajów, Zadoroże, gm. pliskiej, Zahacie, gm. prozorockiej, Azarce, gm. parafianowskiej, Bołkały, gm. Szarkowszczyzna, Czeronka, gm. zaleskiej.
 
W powiecie oszmiańskim: Paszki, gm. Dziewieniskiej, Graużyszki, Wiszniów ka, gm. krewskiej, Gieniowce, gm. kucewickiej, Gudogaje, gm. polańskiej, Sukniewicze, Sućkow o, gm. smorgońskiej, Kowale, Oszmiana stacja kolejowa, gm. solskiej.
 
W powiecie postawskim: Ożuny w gm. duniłowickiej, Hruzdowo, gm. Kobylnik, Żuperki, gm. kozłowskiej, Króliki, gm. łuczajskiej, Brusy, gm. miadziolskiej, Łasica, gm. norzyckiej, Ciepłe, gm. postawskiej, Zawlicze, gm. wołkołackiej, Słoboda, gm. woropajewskiej, Słoboda, gm. zośniańskiej.
 
W powiecie święciańskim: Ignalino, gm. daugeliskiej, Pożemiszki gm. duksztańskiej, Jankiszki gm. hoduciskiej, Świranki gm. kiemieliskiej, Grykopole gm. kołtyniańskiej, Górnica, Pietruce gm. łyntupskiej, Mielegiany, Rubelniki gm. mielegiańskiej, Purwiniszki gm. podbrodzkiej, Kucki gm. świrskiej, Strunojcie gm. święciańskiej, Twerecz, Kluszczany gm. żukojniańskiej.
 
W powiecie wilejskim: Szymkowszczyzna gm. budsławskiej, Karpowicze gm. chocieńczyckiej, Żary gm. dołhinowskiej, Malewicze gm. Ilia, Kościeniewicze, Kowieniów gm. kościeniewickiej, Iliszczewicze gm. kołowickiej, Krzywicze, Tałudź gm. kurzenieckiej, Wiszniew, Horodzinięta, gm. żodziskiej.
 
W powiecie mołodeckim: Chatucicze gm. bienickiej, Karniutki gm. gródeckiej, Olechnowicze gm. kraśneńskiej, Nasiłowo gm. lebedziewskiej, Ukropowo gm. połoczańskiej, Hurnowicze, gm. radoszkowickiej, Dubrowa gm. rakowskiej.
 
W powiecie wileńsko-trockim: Bobrowniki gm. gierwiackiej, Darkuszki, Mejszagoła gm. mejszagolskiej, Ławaryszki gm. mickuńskiej, Niemenczyn, Bezdany gm. niemenczyńskiej, Liczuny, Pakiszki gm. podbrzeskiej, Rudomino, Czarny Bór gm. rudomińskiej, Rudziszki, Nowe Werki gm. rzeszańskiej, Paskowszczyzna gm. solecznickiej, Miedniki Królewskie gm. Szumskiej, Troki, Karaciszki, Zawiasy gm. trockiej, Turgiele, Worniany.
 
W liczbie 100 szkół dwie są murowane, pozostałe drewniane. Dla wszystkich budynków szkolnych opracowano projekty kilku typów, wzorowane na projektach ministerialnych a dostosowane do potrzeb i warunków klimatycznych Wileńszczyzny. Poszczególne typy dobierano stosownie do terenowych warunków w każdym punkcie.
W liczbie 100 wzniesiono 90 szkół w dawnych punktach szkolnych, a 10 w nowych, przyłączając do nich miejscowości bezszkolne. W 18 punktach połączono szkoły sąsiednie, osiągając w ten sposób wyższy stopień organizacyjny nowych szkół. Wybudowanym stu szkołom dodano 69 nowych etatów nauczycielskich, dzięki czemu objęto obowiązkiem szkolnym większe rzesze dzieci, a w 27 szkołach zorganizowano klasy najwyższe, których przed tym szkoły te nie posiadały.

Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego z 1937 roku Nr 11 poz. 123

 

 

Inwentarz majątku Rakliszki w powiecie lidzkim, należącym do Hlebowiczów z 1585r.

Regestr pomiary włoczney y thesz posthaniwenia płathow y ynszych powinnosczy wszeliakych na poddanych imienia Rakliskiego, w powieczie Lidzkiem liżącego, iasnie wielmożnego pana, iegi mczi pana Jana Hlibowicz, na Dubrownie pana Trockiego, podskarbiego ziemskiego w. x. Litewskiego, starosty Upithskiego etc., w roku teras jdącim 1585 dniow miesiącza Maia zaczętey, a skonnnnczoney ynszych dniey y miesięczny w thym ze roku 85, przes mie Sthanisłlawa Jarmużewskiego, slużebnika ieg mczi, przy mierniku Chwiedorze Rzepiechowskyem, z roskazania y poruczenia iego mczi uczyniny y spisany; według ktorego pomiary y postanowienia od swięta swiętego Marczina, niedawno mynęłego, na rok pszyszły 1586 poczęły pełnycz poddany wszysthkie powinnosczy y robothy.

Wymierzanie paszniey dworney.

Paszny dworney we wszystkych trzech poliach w iednym ograniczeniu, oba poł rzeky Solczy y nieczo zaymuiącz sczianą s kraynego polia rzeky Sołczysscza, grunthu srzedniego na pachanie godnego wymierzono po włok 4, 12. A osobliwie w thymże ograniczeniu naydzie się sianożęczy, liasow, chrostow y borowyzny włok 11/13/0. Summa wszystkych gruntow w thym ograniczeniu czyny włok 23/13/0. Granica tey paszny. poczyna sie naprzecziwko stawku, na thęn cząs pana Tomasza Radominy y małozonky iego paniey Połoniey Zarzeckiey, od rzeky Solczey ze wschodu sloncza asz w graniczę y sczainę sioła Kowaliow strzelczow k. i. m. na południe. A w tey granicze, albo scziany strzeleckiey, dzielącz iedną sczianą trzecie polie Salskie sioła Romotowiczow do scziany boczney sioła Stawidanczow na zachód słońca. A od scziany, albo granicze głowney Stawidanskiey miiaiącz dom Jerzego Borowskiego, a zaymuiąc wszystek dom Stanisława Pilewicza, ziemienina krol. iego mczi powiatu Lidzkiego, na połnoczy przes rzekę Solczą do kopca narożnego, ktory jest przecziwko domow ziemian wyżey pomienionych Borowskiego y Pilewycza y thes nieco Łuszczyka. A s tego kopca narożnego, dzieliąc y granicząc iedną sczianą dwoie polie skrayne y srzednie, w rzekę Solczą, a trzeczie rzeką Solczą asz do tego miescza y narożnyka do wschodu słońca, zamykaiąc ych y zawierzaiącz kwadrath, skąd sie wzięło.

Proba dłużyny y szyrzyny teyże paszniey

Dłużyna pierwszego polia od scziany sioła Strzelieczkiego Kowaliow y od osocznikow Rudnniczkych, sioła krol. iego mczi Roszcziunczow, sznurow 39, a w poprzek sznurow 24. W thym pierwszym poliu grunthu pospolitego czyny włok 10/10, tho iest: oromego grunthu włok 4/0, a sianożęczy z schrostamy y gaymy włok 6/12. Dłużyna srzedniego polia sznurow 46, a wpoprzek sznurow 14/5. W thym srzednym poliu grunthu pospolithego czyny włok 7/12/10, to iesth: oromego włok 4/0, a sianożęczy z schrostamy, gaymy y borowyznamy włok 3, morgow 12/10. Dłużyna skraynego trzecziego polia ku siołu kr. i. mczi Wilkonskiemu sznurow 46, a wpoprzek sznurow 11/0. w thym trzeczim poliu skraynym grunthu pospolithego czyny włok 5/18/20, to iest: oromego grunthu włok 4/0, a sianożęczy z schrostany y liasy włoka 1/18/20. Summa tego wszysthkiego gruntu pasziennego, wyzey mianowyczie pomienionego y w granicach opisanego, czyny włok 23/13/0; s ktorego gruntu w srzednym poliu tey to paszniey nad rzeką Solczą wymierzono pliac na dwor y folwark, na ktory y z ogrodamy rachuiącz y kładąc zaięło sie gruntu morgow 7/13 ½. Wszakoz na to miescze miedzy scziana polia skraynego pasiennego z iednę stronę od wschodu słońca, a z drugiey strony miedzy sczianą boczną sioła Wilkanskiego s południa, s trzeczią stronę miedzi sczianą także boczną Popiską od zachodu słońca, a s czwartą stronę za rzeką Solczą miedzy sczianą głowną sioła Kalietowiczow w iednym ograniczeniu na połnoci wymorgowano y gruntu pospolitego z zaroslią, zaymując y siedliscza Borowskiego y Lusczykowe, włok 2 y sianożęczi oba poł rzeki Solczy morgow 14/0, a to y s temi sanożęczmi rachując, ktorych siena dwuch miescach, w thym przyczynku pasziennym od Marczina Bienkiewycza, boiarzina krol. iego mczi powiathu Lidskiego zaięto, morgow 2/28/9. Summa wszystkiego gruntu w thym dwoygu ograniczeniu, wyiąwszy to, co sie wzięło na pliac dworny, czinij włok 25/29/16½. Miedzi ktoremi wszystkiemy gruntami pasziennemi y ynszemi, yako sczianami są obłożone y zagraniczone, na rożnych miescach nayduje sie sianożęczi samych, to iesth: Na 1 miesczu oba poł rzeku Solczysscza, poczwszy od scziany boczney sioła Roscziuncow osocznikow krol. ieg mczi Rudnickych y od drugiey scziany także boczney sioła Kowaliow strzeleckiego iednim końcem, a drugim koncem az do rzeky Solczy do uroczyszcza Sontoki, wymorgowano sianorzęci włok 1/2/15. Na 2 miesczu nad Solczą rzeką, poczinaiąc od uroczisscza Sątok, aż pod domamy starey sadziby Kalitowyczow ku gaczy starey ych że sioła, wymorgowano sianorzęczi morgow 3/0. Na 3 miesczu, zacząwszy od gumien starych Kalitowskych, oba poł teyże rzeky Solczy, wymorgowano sianożęci morgow 6/0. Na 4 miesczu, tamże za domamy thychze Kalitowyczow oba poł rzeky Solczy, do mostu, ktorey mosth iest na rzece Solczy pod Nahumkowszczyzną, gdzie teras dwor Raklisky, wymorgowano sianożęczi morgow 13/0. Na 5miesczu od sadziby Nahumkowskiey obapoł rzeky Solczy pierwszym koncem, a drugim koncem aż do scziany boczney sioła Popiskiego, sianożęci dobrey wymorgowano włoka 1/23/10. Na 6 miesczu, od jelnika poczynając Luszsczikowskiego pierwszym koncem, a drugim koncem aż pod gay olszowy Rakliski sianożęczy poczęsczy z zaroszlią wymorgowano włok 1/12/10. Na 7 miesczu, poczynaiącz iednym koncem od scziany głowney Wilkanskiey po tamthey stronie gaiu olszowego ku rezom Slaskim, a koncząc ych drugim koncem po wrota starego dworca Rakliskiego y po sadzawkę, sianozęczi y zaroslij wymorgowano włok 1/11/0. Na 8 miesczu, począwszy od grobelki około ogroda przesz oliesznik, a koncząc do sczian bocznych sieła Roscziunczow osocznickiego y Kowalow sioła strzelieczkkiego, to iest do tego miescza, zkąd sie the sianożęnczi, ktore są właszny dworney, poczęli morgowacz, wymorgowano sianożęczi wszystkich włoka 1/16/15. Summa tych wszystkich sianożęczi, ktore są w pasny dworney Rakliskiey, czyni włok 7/26/20. Zabranie gruntu y sianożęczi osocznika k. i. m. sioła Rosciunczow Stasia Pilewycza w pasnią skrainego polia przy scienie boczney pasienney, nad rzeką Solczyszczem od wschodu słoncza założoney, morgow 3/2/0, tho iesth: sianożęczi prętow 20, a gruntu oromego podłego piaskowatego morgow 2/12. Za tho yemu odmiana oddana y ukazana gruntem y sianożęczmi iego mczi pana Trockiego. Na 1 miesczu za rzeką Solczą, uroczyszczem u Szuntokach, gruntu sianożętnego, od Borowskiego y Pylewicza, zyemian bywszych powiatu Lidzkiego, nabythego zamyaną y kupnym, dano morg 1/7/0. A na 2 miesczu tamże za scianą boczną pasienną od wschodu słonczą za rzeką Solczyszczem w Turgieliskach gruntu podłego, takowego, yakowy sie tesz u niego wzioł, morgow 2. Summa thego dania czynij wszystkiego morg. 3/7/0.

 

S i o ł o  B u t r i m a n c z y

W nim gruntu srzedniego włok 12.Thego sioła sadziba w srzednym poliu przy rzece Pobłaznupcze. Ktore włoki przyięły na powinnosczy. 1) Aliekszy Butrimaniecz, włoka 1, wołow 2, kliacz 2; 2) Sthanisław Butrimaniecz, włoka 1, na woitowstwo woln,; 3) Urban Suczkowycz, włoka 1, wołow 0, klacz 0; 4) Aliekszy Praczkowycz włoka 1, wołow 2, kliacz 1; 5) Andrey Łukaszewycz. włoka 1, wołow 2, kliacz 1; 6) Misius Kurowycz, włoka 1, wołow 1, kliacz 0; 7) Andrey Piewycz, włoka 1, wołow 2, klicz 0; 8) Auguszthyn Prackowycz włoka 1, wołow 2, kliacza 1; 9) Urban Praczkoycz włoka 1, wołow 2, kliacza 1; 10) Marczin Piliunas przyął włoki ½ , wołow 0, kliacz 0; a włoki ½ pusta; 11 - 12 pusta. Powinnoscz s tego sioła, iako z włok osiadłych, czynszu gołego groszy 28; żyta czystego beczka Wilienska iedna, a tę posiacz y zabronowacz na paszny dworney swego dnia; owsa dobrego takąż beczkę iedną; gęś iedną; kapłuny dwa; iaiec 20, albo grosz za iaica; za stacyą wszyskę to iesth, za jałowicze y barany z każdey włoki po groszy szescziu; k temu robota na thydzien dny trzy z włoki; tłok według ustawy k. i. m. dwanasczie, po dwa z włoki; na gwałty dworny trzykrocz przes rok wszysczi z dimu; to iesth: do orania pareniny dzien ieden z wołmy abo s końmy, do sprzątania siana dzień ieden, do żyta zęczia albo zboża dzień ieden. Wszakos staw, ogien y sąsiad, to nad tho gwałth osobliwy, czego Boże ubroń. Podwoda coleyą iedną nie daliey, iedno do Szeslawia, do Onikszth y do Łęthup, to iesth za mil 20, alie tha rzadka tak dalieko, yeno raz w rok, alie do Wiłna, ile razow trzeba. Straż od roku do roku coleyą do dworu; do pliewydła żonky przes rok raz będą powinny z każdey włoky, a nie więcey; a na robothę powinny będą przychodzycz y stanowycz sie na mieszczu naznaczonym, jako słoncze wschodzy; a schodzycz z robothy skoro po zachodzie słoncza; a robothę ma zakazacz woyth, abo urzędnik; a ktoryby za zakazaniem takowym na robothę nie wyszedł, tędy za takowe nieposłuszenstwo ma robicz za ieden dzień dwa dny, nieschodząć z dwora; a za drugy dzień dny cztery, także z dwora nieschodząc; a iesliby wszystkie trzy dny nie wyszedł, abo na szescziu niedzieliach dopusczyłby sie tego, zwłaszcza lieczie po razu na thydzien, tedy za to cały thydzien w okowach ma robicz we dworze, a po tego dniu urzędnikowy barana ma dacz; a gdzieby y pothym był uporny, tedy chłosta u dyby; a wszkze iesliby dla choroby nie mogł wyniscz na robotę, takowy ma oznaymicz urzędnikowy albo woytowy przez sąsiada człowieka dobrego, a urzędnik ma do niego zjachacz y ogliądacz go y zrozumiawszy słuszną przyczynę, nie ma go żadną wyną s thych namienionych karacz. Alie jesliby za yaka inszą przycziną tey robothy zbycz chciał, tedy ma za sie posłacz kogo na the robothę pod thą wyną wyżey opisaną. A zaden się od robothy nie ma odkupowacz; a gdzie by to nań było przewiedziono, złodzieyską wyną ma bydz karan. Odpoczynku thym, ktorzy z bydłem robią, przed obiadem godzina iedna, w południe godzina, od wieczora godzina; z ktorzy piesso robią, tym odpoczynku w the czasy iedno po poł godziny; a to czasu letniego na wielkym dniu. Granica tego sioła poczyna soe od wschodu słonca ku południu od scziany głowney strzelieczkiey trzeciego skraynego polia ych sioła aż do gruntów ziemian k. iego mczi panow Jundziłow młodych, pana Hawriłowycza y pana Narkuskiego, dworzanina k. i. mczi, na południe, a s tego naroznyka, zaiowszy nieco gruntow thychże wyżey pomienionych ziemian k. i. m., aż pod siołko ych spolne Eykstanskie na zachod słonca, a od tego węgła z naroznyka graniczy sie sczianą w bok scziany srzedniego polia; a potym za sczianą iedną srzedniego y skraynego polia, konczamy aż do gruntow imienia Woszkielowskiego; a s tego naroznyka konczy sie az do scziany głowney strzelieckiey ku pułnoczy. A tą sczianą strzeliecką zabopolną ku wschodu słoncza do tegoz miescza, skąd sie granica zaczęła, zamykaiącz obrąb y ograniczenie temu siołu Botrimanskiemu.

Proba dłużyny y szyrzyny.

Dłużyna pierwszego y srzedniego polia rezom 19 po sznurow 38, a poprzek thym ze obiema poliom po prętów 8, czyni na kazdą rezę po morgow 10/4, a rezom piączi dłużyny po sznurow 34, czyny po morgow 9/2, ktorym rezom piączi naddawek dano w konczu włok skraynego polia przy sczienie tilney po morgow 1/2. Dłuziny trzecziemu poliu skraynemu po sznurow 29, a poprzek po prętow 9, cziny na kazdą rezę po morgow 8/21. Themu poliu naddawek przydano w konczu włok pierwszego y srzedniego polia za sczianą tilną na kazdą rezę po morg 1/13. Zabranie gruntów i. m. pana Marczina Palieckiego, marszałka krol. iego mczi, starosthy Eyszyskiego, od imienia iego mczi Hornostaiskiego sioła Macziunczow, w pomiarę włok sioła Butrimanskiego i. m. pana Trockiego w rezy srzedniego y skraynego polia w roku 1585, miesiącza Nowębra. Na 1 mieysczu w konczu włok srzedniego polia przy sczienie głowney Botrymanskiey nywę grunthu podłego uroczyszcza Degiesi y przy ziemiach pana Rodominowych morg 1/5/1. Na 2 mieysczu tamże podlie teyże nywy także w konczu włok tegosz polia srzedniego nywę zakłowatą gruntu podłego uroczyszcza Degiesi prętow 16/0. Na 3 mieysczu tamże w thym poliu srzednym polia oromego, sianożęczi y z zaroslią przy sczienie głowney uroczyszcza Degiesy, morgow 4/24/9¼ . Na 4 mieysczu tamże w thym poliu srzednym niwę grunthu srzedniego uroczyszcza Wyduczieies, w niey prętow 25/5. Na 5 miesczu w skraynym poliu sianożęczi zaroszlią uroczyszcza w Szulneliach, morgow 3/5. Na 6 miesczu tamze w thym poliu skraynim nywy y z sianożęczią uroczyszczem Wyduczieies, morgow 1/28/0. Na 7 miesczu tamże podlie teyże sianożęczy w tym że poliu skraynim sianożęczi uroczyszczem Wyduczieies, morgow 2/6/0. Na 8 miesczu miedzy drogami, ktore drogi ydą do Narkuszyszek y do sioła Macziunczow, nywa zakłowatha srzedniego uroczyszcza Tarpukrumis, morg 1/0. Summa tego wszystkiego zabrania gruntu pospolitego od sioła Macziunczow czyny morg. 25/20/5¼. Za tho odmiana y uczyniona iego mczi panu marszałkowy grunthamy iego mczi pana Trockiego, od sioła Butrimanskiego po pomierze pozostałemu, temuz siołu Macziunskiemu z wyż pomienionemu w thymże roku 85 dnia 9 Decembra. Na 1 miesczu w skraynym poliu sioła Macziunczow iego mczi pana marszałka imienia Hornostaiskiego miedzy sczianą głowną y boczną na rogu niwę grunthu srzedniego, uroczyszczem Mirkikłas y podlie droga idzie do Narkuszyszek, morgow 10/18/0. Na 2 miesczu podlie scziany boczney sioła Macziunczow poczyna sie nywa grunthu srzedniego, od gruntow panow Jundziło młodych, końcem konczy sie asz do drugiey, ktora idzie do Narkuszyszek, uroczyszczem Bliudzina, morgow 2/21/5½. Na 3 miesczu tamże za thąz drogą, ktora droga idzie od sioła Eyksztanskiego do Narkusziszek, miedzy gruntamy sioła Macziunskiego niwa gruntu srzedniego uroczyszczem Mirkiklas, morgow 2/22/1½. Na 4 miesczu tamże podlie theyże nywy miedzy thymysz gruntamy sioła Macziunczow nywky dwie, iedna podlie drugiey uroczyszcza Sargokalnos grunthu srzedniego, prętow 29/0. Na 5 miesczu tamże w kończu Mirklikłow niwa zakłowata uroczyszczem Kudros grunthu srzedniego, w niey morgow 1/5/5. Summa oddania grunthamy iego mczi pana Trockiego sioła Butrimanskiego czyny morgow 18/6/2. Więczey sie nad zabranie oddało morgow 2/15/6¾ s they przyczyny, iż sie wzieło do kilku morgow sianożęczi iego mczi pana Marszałkowych, a gołymi sie grunthy za nie oddało. Zabranie gruntow ziemian k. i. mczi pana Gabrielia Narkuskiego, dworzanina k. i. mczi. pana Jakuba Hawriłowycza y panow Jundziłow młodych, sioła ych mczi spolnego Eyksztańskiego, w pomiarę włok sioła Butrimanskiego iego mczi pana Trockiego, w rezy polia srzedniego y skraynego przy sczienie thylney y przy sczienie boczney, ktore scziany załozone są od siołka ych mczi Eyksztanskiego w roku panskiem 1585, dniow mcza Nowembra. A naprzod: poddanego pana Narkuskiego, dworzanina kr. iego mczi zabrano: Na 1 miesczu przy szczienie boczney sioła Butrymanskiego polia skraynego w rezach niwa grunthu srzedniego y z sianożęczią uroczyszczem Bałos morgow 1/15/5. Na 2 miesczu tamże w thym poliu skraynym sioła Butrimanskiego niwa z zaroslią uroczyszczem Kłones, morgow 1/8. Na 3 miesczu tamże w thym poliu skraynym sioła Butrimanskiego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Kłones, morgow 0/16/0. Na 4 miesczu tamże w thym poliu skraynym w kończu włok podlie scziany głowney niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Trakines, morgow 1/15. Na 5 miesczu tamże w thym poliu skraynym nywa grunthu podłego uroczyszczem Szylines, prętow 23/0. Na 6 miesczu tamże w tym poliu skraynym niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Trakines, morgow 2/15. Na 7 miesczu tamże w konczu włok sioła Butrimanskiego polia srzedniego przy sczienie głowney niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Trakines, prętow 26/2½ . Na 8 miesczu w srzednim poliu za siołem y za rzęczką Poblaznupką przy sczienie strzlieckiey główney, uroczyszczem w Baksztach, sianożęczi y zaroslią morgow 2/6½. Summa zabrania poddanego pana Narkuskiego grunthu pospolitego czyny morg. 11/5/2½. Zabranie gruntu poddanego pana Jakuba Hawriłowycza tegoż sioła Eyksztanskiego. Na 1 miesczu przy sczienie thylney y przy sczienie boczney sioła Butrimanskiego polia skraynego w rezach nywa grunthu srzedniego y poczeszczy sianożęczy uroczyszczem Balos morgow 1/15/5. Na 2 miesczu tamże w thym poliu skraynym sioła Butrimanskiego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Klones, morgow 1/8. Na 3 miesczu tamże w tym poliu skraynym sioła Butrimanskiego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Kłones, morgow 1/6/0. Na 4 miesczu tamże w tym poliu skraynym w kończu włok przy sczienie główney niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Trakines, prętow 23/0. Na 5 miesczu tamże w kończu włok polia skraynego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Trakines, prętow 20/0. Na 6 miesczu tamże w konczu włok polia skraynego pustowszczyzna uroczyszczem Szylines, niwa żakłowata uroczyszczem także y z zahułkiem Szylines grunthu podłego morgow 3/5. Na 7 miesczu tamże przy theyże sczienie głowney w konczu włok tegosz polia skraynego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Trakines, morg 1/22/5. Na 8 miesczu w poliu srzednym w konczu włok scziany głowney niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Szylines prętów 26/¼. Na 9 miesczu w srzednim poliu za siołem y za rzeczką Pobłaznupką w konczu scziany thilney y przy sczienie głowney Strzelieckiey sianożęczy uroczyszczem w Baksztach y zaroszlią morgow 2/6½. Summa zabrania poddanego pana Hawryłowyczowego grunthu pospolithego cziny morgow 13/12/5¼. Zabranie gruntu poddanego panow Jundziłow młodych thegoz sioła Eyksztanskiego. Na 1 miesczu przy sczienie tilney y przy sczienie boczney sioła Butrimanskiego polia skraynego w rezach niwa grunthu srzedniego y poczęszczi sianożęczi uroczyszczem Balos, morgow 1/15/5. Na 2 miesczu tamże w thym poliu skraynym sioła Butrimanskiego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Duobines, prętow 7/4. Na 3 miesczu tamże w thym poliu skraynym sianożętka zarosla chrostem uroczysczem Klones morg 1/3. Na 4 miesczu tamże w thym poliu skraynym niwa zarosla uroczyszczemu Klones morgow 2/16/0. Na 5 miesczu tamże w thym poliu skraynym w konczu włok przy sczienie głowney niwka uroczyszczem Trakines prętow 5/5. Na 6 miesczu tamże w thym poliu skraynym w konczu włok scziany głowney niwa uroczyszczem Trakines prętow 8/0. Na 7 miesczu tamże w thym poliu skraynym w konczu włok przy sczienie głowney niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Trakines prętow 3/0. Na 8 miesczu tamże w thym poliu skraynym w koncu włok przy sczienie głowney niwa grunthu podłego uroczyszczem Szylines, morg 1/18. Na 9 miesczu tamże w thym poliu srzednym za sczianą srzedniego polia tusz niwa uroczyszczem Szylines grunthu podłego prętow 22/5. Na 10 miesczu tamże w thym poliu srzednym w konczu włok przy sczienie glowney niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Szylines prętow 11/0. Na miesczu tamże w thym poliu srzednym za siołem y za rzeczką Pobłaznupką w konczu scziany tylney od grunthow Iwaszkiewyczowych y przy sczienie głowney strzelieczkiey sianożęczi zarosli uroczyszczem w Baksztach morgow 2/6/5. Summa zabrania poddanego panow Jundziłow młodych grunthu pospolitego czyny morgow 10/26/4. Summa zabrania wszystkiego grunthu ych mczi wyżey pisanych panow sioła ych Eyksztanskiego czyny włok 1/5/14/1¾. Za tho ych mczi z iednego wszystkiem razem oddana odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego od sioła Butrimanskiego, do sioła Eyksztanskiego ych mczi przyległymy. Na 1 miesczu pod domamy sioła ych mczi Eyksztanskiego podlie scziany boczney polia skraynego sioła Butrimanskiego y podlie scziany tylney przy gruncziech ymienia iego mczi pana Narkuskiego Woszkieliowskiego sianożęczi uroczyszczem Paburnaweydziey na dwu miesczach, morgow 3/8/0. Na 2 miesczu tamże pod thymże siołkiem ych mczi Eyksztanskiem, począwszy od płotu uliczi ych, podlie drogy, ktora idzie do Narkuszyszek, y podlie scziany boczney skraynego polia nywa grunthu srzedniego y z sianożęczią uroczyszczem Egunis morgow 4/4/6. Na 3 miesczu tamże za tąż drogą siołka Eyksztanskiego, ktora idzie do Narkoszyszek, niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Sargokalnos morgow 4/11/5. Na 4 miesczu tamże za tąż drogą siołka Eyksztanskiego, ktora droga idzie do Narkuszyszek, niwa grunthu srzedniego konczem ku Kudry y zakłem, uroczyszczem Sargo kalnos, morgow 8/19/5. Na 5 miesczu w tę stronę drogi podlie scziany boczney skraynego polia aszdo scziany głowney konczem nywa podługowata uroczyszczem Akmeninga, morgow 3/10/0. Na 6 miesczu tamże pod gumnamy tegoż siołka Eyksztanskiego nywa y z sianożęczią grunthu srzedniego od siołka Pobłażnupskiego grunthu uroczyszczem Welnagulcziey morgow 3/15/0. Na 7 miesczu w konczu scziany boczney y głowney na rogu sioła Pobłaznupskiego niedaleko domow sioła Eyksztanskiego uroczyszczem niwa grunthu srzedniego Mołyczka, nywa podługowata, morgow 2/25/0. Na 8 miesczu tamże w konczu włok sioła Pobłaznupskiego polia srzedniego za sczianą głowną Pobłaznupską niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Mołyszka morgow 3/15/0. Na 9 miesczu tamże podlie teyże scziany głowney siołka Pobłaznupskiego nywa grunthu srzedniego podlie drugiey Eyszyskiey uroczyszczem Kłonenos morgow 2/10/0. Summa oddania za grunth ych mczy gruntamy iego mczy pana Trockiego od sioła Butrimanskiego y od sioła Pobłaznupskiego, od sioła Eyksztanskiego ych mczy przyliegłymi y zrzęcznymy, czyny włok 1/5/26/6. Wieczey sie oddało prętow 14/4½. Czego sie ustąpiło wiecznymy czaszi w uzywanie ych mcziom wzgliędem zgody y dobrey przyazny sąsiedzkiey. Zabranie gruntow iego mczi pana Gabriela Narkuskiego, dworzanina krol. iego mczy ymienia iego Woszkieliowskiego we włoki sioła Butrimanskiego pierwszego y srzedniego polia iego mczi pana Trockiego. Na 1 miesczu w konczu scziany tilney scziana srzedniego polia zaszła, począwszy od rzeczky Pobłaznupki, w konczu rezach zabrało sie liasu dobrego sianożęczi uroczyszczem w Baksztach, morgow 3/24/3. Na 2 miesczu tamże w thymże poliu srzednym miedzy sianożęczmy iego mczi pana Trockiego, konczem az do scziany tilney Butrimanskiey, sianożęcz uroczyszczem Pabędramedzis, albo Ubołach, prętow 19/8. Summa zabrania wszystkiego grunthu pospolitego do włok sioła Butrimanskiego czyny morgow 4/14/1. Oddana za tho odmiana gruntamy iego mczi pana Trockiego od sioła Butrimanskiego panu Narkuskiemu, dworzaninowy k. i. m., do ymienia Woszkieliowskiego przyleglim y zrzęcznym. Na 1 miesczu za sczianą tilną sioła Butrimanskiego, bokiem do scziany głowney Strzelieckiey w konczu they niwy Kuliow, a drugim koncem podlie grunthu ymienia pana Narkuskiego uroczyszczem Szlimnas morgow 4/16/9½.Więcey oddano nad zabranie prętow 2/8½, bo tak rowney rzeczy nie było, na czo zasciankiem opisowacz. Zabranie gruntow iego mczi pana Tomasza Rudomini-rothmistrza krola iego mczi y małzonky iego pany Połoniey Iwanowey Zarzeckiey, od ymienia Solecznickiego pomiarą włoczną we włoki sioła Butrimanskiego, w pierwsze y srzednie polie iego mczi pana Trockiego. Na 1 miesczu w konczu włok sioła Butrimanskiego przy sczienie głowney Butrimanskiey zabrano w końcu włok polia pierwszego y srzedniego od sioła Drudowskiego, miedzy grunthamy panow Jundziłow młodych, pana Narkuskiego, dworzanina krol. iego mczi y pana Palieckiego-marszałka kr. iego mczy, sioła Macziunczow na trzech miesczach grunthu oromego srzedniego y podłego y po częszczi sianożęci y zaroslią uroczyszczem Paliepies y Noreykiszkes, morgow 10/15/3½. Za to sie odmiana uczyniła panu Rudominie y paniey małzonce iego gruntami Trumpanskiemi z iednego przy inszey odmieniie, ktora iesth za grunthy ychże Solecznickie, w pasznią dworną Rakliską zabrane. Zabrało się gruntu pospolitego koniuchow krol. iego mczy Szarkowyczow do sioła Butrimanskiego w polie srzednie y skrayne według opisania rejestru pomiarnego nieboszczyka pana Stanisława Rayskiego, po rożnych miesczach włok 3/4/29½. Za tho grunthami iego mczi pana Trockiego tegoż sioła Butrimanskiego do włok sioła Kowaliow strzelcow kr. iego mczy, ktorzy nie mieli włok zupełnych w koncu włok swych polia sadzibnego y skraynego, oddano po roznych miesczach włok 2/0/0. A nad tho do dzierzawy Eyszyskiey iego mczi pana Marczina Paleckiego-marszałka krol. iego mczi, oddało się po roznych miesczach tez grunthamy Butrimanskiemy iego mczi pana Trockiego, wypełniając zupełną odmianę. Naprzod: na 1 miesczu, podlie drogy, ktora droga ydzie z sioła Eyksstancow do sioła Macziuncow, iednym koncem podlie Apidemiow sioła Macziuncow, a drugim koncem aż do scziany głowney tegoż sioła Macziunskiego, polia oromego grunthu srzedniego uroczyszczem Mirkiklas morgow 17/27. Na 2 miesczu, tamże, w koncu włok polia skraynego sioła Macziuncow niwa grunthu srzednirgo zakłowata uroczyszczem Rękawa, morg 1/23/5. Na 3 miesczu, tam że, przeciwko polia sadzibnego, miedzi gruntami sioła Macziuncow niwa gruntu srzedniego uroczyszczem Takines morgow 4/8/0. Na 4 miesczu, tamże, podlie teyże niwy, przeciwko sadziby sioła Macziuncow, niwa grunthu srzedniego zakłowata uroczyszczem Takines morg 1/0. Na 5 miesczu, w klinie, podlie drogi, ktora idzie do Narkuszyszek, miedzi grunthami sioła Macziuncow, niwa gruntu srzedniego zakłowata uroczyszczem Takines pręt. 10/0. Na 6 miesczu, tamże, miedzi drogami temisz zwysz pomienionemi y miedzi grunthami tegosz sioła Macziuncow, niwa gruntu srzedniego y poczęszczi sianożęczi z zaroslią morgow 7/27/8½. Na 7 miesczu, tamże, miedzy temysz drogami, ktore drogi idą do Narkusziszek y do sioła Macziuncow y miedzy grunthami tegosz sioła Macziunskiego, niwa grunthu srzedniego uzoczyszczem Ylga morgow 3/29/0. Summa oddanego grunthu do dzierżawy Eyszyskiey czyny włok 1/7/12/3½. Zasczianki thego sioła Butrimanskiego, ktore po oddaniu odmian na naddawki do rezniezupełnych pozostały za sczianą tylną skraynego y srzedniego polia miedzy gruntami imienia Woskieliowskiego pana Narkuskiego. Na 1 miesczu, za scijaną tilną, miedzy grunthami imienia Woskieliowskiego iego mczi pana Narkuskiego, niwa grunthu srzedniego y z zaroslią y poczenscy szanożęczy uroczyszczem w Baksztach Spokawkies, morg. 6/20/0. Na 2 miesczu, tamże za tąż sczyaną tilną sioła Butrimanskiego srzedniego polia sianożęczy y z zaroslią uroczyszczem Geyscziunas Berzys, morgow 1/14/0. Na 3 miesczu, tamże za tąż sczianą tilną, bokiem do scziany głowney strzelieckiey, niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Ukuliach, morg. 6/19/8. Na 4 miesczu, tamże, podlie scziany głowney strzelieckiey konczem, a drugim konczem podlie scziany rezow Pobłaznupskich, ktora scziana założona od grunthow imienia Woskieliowskiego, niwa grunthu srzedniego zakłowata uroczyszczem Slininas, morgow 2/25/8/0. Summa thego wszystkiego grunthu czyni morgow 17/19/6. Ktory wszytek grunthu przydano w nadawky themu siołu, yako sie wyżey opisało y pomieniło przy opiszaniu dłużyny y szyrzyny wszystkich trzech pol.

 

S i o ł o  P o b ł a z n u p i e

W nim gruntu dobrego włok 6. Tego sioła sadziba w srzednim poliu nad rzeczką Pobłaznupką. Te włoki przyieli na powinnosczi: 1) Jazelis Daszkowycz z Janelem Gaiżunem włoka 1, woł 1 y kliacza1; 2) Januk Mikuczionis włoka 1, woły 2, kliacza 1; 3) Czepas Laurinonis włoki ½, a ½ włoki Macziey Bogdononis, woły 2, kliacza 1; 4) Stas Daukszonis włoka 1, woły 2, kliacza 1; 5) Bartłomiey Grygowycz włoka 1, woły 2, kliaczy 2; 6) Macziuk a Waliuk Grigowicze włoka 1, woły 2, kliacza 1. Powinność. S tego sioła, iako z włok cziahłych, czynszu gołego groszy 28. Żyta czystego beczka Wilienska iedna, a tę posiacz y zabronowacz na paszny dworney swego dnia. Owsa dobrego takąż beczka iedna, gęś iednę; kapłuny dwa; iaiec 20, albo grosz za iaicza; za stacyą wszystkę, to iesth: za jałowce y barany z skażdey włoki po groszy 6; k temu robota na tydzien dny trzy z włoki; tłok według ustawy k. i. m. dwanasczie, po dwa z włoki; na gwałt dworny trzykrocz przez rok wszysczi z dymu, to iesth: do orania pareniny dzień ieden z wołmy, abo s końmy, do sprzątania siana dzien ieden; do żyta żęczia albo zboza dzień ieden; wszakosz staw, ogien y sąsiad, to nad to gwały osobliwy, czego Boże ubroń. Podwoda coleyą iedna nie daliey, iedno do Szesławia, do Onikszt y do Łęntup, to iest za mil 20, alie y ta rzadko tak dalieka y ieno raz w rok; alie do Wilna ylie razow trzeba; straż od roku do roku coleyą do dworu; do pliewidła żonky przez rok raz będą powinny z skażdey włoki, a niewięczey; a na robothę powinny przychodzycz y stanowicz sie na miesczu naznaczonym, yako słoncze wschodzy, a schodzycz z robothy skoro po zachodzie słoncza; a robothę ma zakazacz woyth, abo urzędnik; a ktory by za zakazaniem takowym na robothę nie wyszedł, tedy za takowe nieposłuszenstwo na robycz za ieden dzien dwa dny nie schodząc z dwora, a za drugy dzień dny cztery, także z dwora nie schodząc; a iesliby wszystkie trzy dni nie wyszedł, abo na szescziu niedzieliach dopuszczył by sie tego, zwłascza lieczie po razu na thydzien, tedy za tho cały thydzien w okowach ma robycz we dworze; a po tegodniu urzędnikowy barana ma dacz; a gdzie by y pothym był uporny, tedy chłosta u dyby. A wszakże jesliby dlia choroby nie mogł wyniscz na robothę, takowy ma oznaymycz urzędnikowy albo woytowy przez sąsiada, człowieka dobrego; a urzędnik ma do niego ziachacz y ogliadacz go y zrozumiawszy słuszną przyczynę nie ma go zadną wyną s tych namienionych karacz. Alie iesliby za iaką ynszą przyczyną they robothy zbycz chciał, tedy ma za sie posłacz kogo innego na thę robothę pod thą wyną, wyżey opisaną. A zaden sie od robothy niema odkupowacz, a gdzie by to nań było przewiedzionoo, złodzieyską wyną ma bydz karan. Odpoczynku thym, ktorzy z bydłem robią, przed obiadem godzina iedna, w południu godzina, od wieczora godzina; a ktorzy pieszo robią, thym odpoczynku w the czasy iedno po połgodziny; a to tylko czasu letniego na wielkim dniu. Granica tego sioła: poczyna sie od wschodu słonca ku południu od scziany nowey, ktora scziana załozona od gruntow ymienia Woszkieliowskiego, także też y ku gruntom ziemian krol. iego mczy pana Hawryłowycza y panow Jundziłow młodych; a drugim bokiem poczina się od naroznyka na zachod słonca re dwie polie asz przez rzeczkę Pobłaznupkę do sianożęczi Mieluczewyczowych, a s tego naroznika az do scziany tilney sioła Romotowycz ku polnoczy; a od tey scziany tilney ku wschodowy słonca, skąd sie granica zaczęła tym dwiema poliom zamykaiąc obrąb; a trzeciego polia poczyna sie granica od boku pierwszego polia asz do narożnyka scziany boczney sioła Romotowyczow, a konczy sie pierwszim koncamy od południa ku połnoczy do scziamy głowney sioła strzelczow k. i. m. A drugim bokiem ku wschodu słonca tą sczianą głowną strzelieczką asz do zasciankow sioła Butrimanskiego y przy gruncie ymnienia Woszkieliowskiego, asz do thego kopca naroznego, skąd sie granica zaczęła temu poliu, zamykaiąc kwadrath swoy.

P r o ba  d ł u ż i n y  y  s z i r ż y n y.

Dłużyna pierwszego polia tym rezom szescziu, ktorym sie grunth zabrał od dworca iego mczi pana Gabriela Narkuskiego, dworzanina krol. iego mczy Woszkieliowskiego, po sznurow 37/5, a poprzek po prętow 5, czyny na kazdą rezę po morgow 6/7½. Temusz poliu pierwszemu przydano naddawek do thych szescziu rezow za sczianą boczną sioła Romotowycz y w konczu thychże rezow polia skraynego y przy boku polia srzedniego wymorgowano do każdey rezy po morgow 3/22½, czyni morgow 22½. Dłuzna srzedniego polia po sznurow 15, a w poprzek po sznur. 1, czyny morg. 5. Naddawek themuż polyu srzedniemu w konczu thych że rezow srzedniego polia sadzibnych y przy sianożęcziach pana Mieliechowycza morgow 4/18. S thych przydano do każdey rezy po prętow 23/0. K temu temusz poliu srzedniemu naddawek przydano za sczianą boczną sioła Romotowycz y za głowną do każdey rezy po morgow 4/7, czyni w każdy rez morgow 10/0. Dłużyna trzeciego polia od Mieliechowycza po sznurow 20, a w poprzek po prętow 16, czyny morgow 10/20 na każdą rezę spełna. Zabranie gruntow ziemian kr. iego mczy panow Jundziłow młodych od siołka ych mczy Eyksztanskiego we włoki sioła Pobłaznupskiego w polie skrayne iego pana Trockiego. Na 1 miesczu w konczu włok sioła Pobłaznupskiego polia skraynego przy sczienie głowney y przy sczienie boczney na rogu, ktora scziana założona od grunthow thychze ziemian zwysz pomienionych, niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Piliunamedzis, prętow 14/8. Na 2 miesczu tamże w thym poliu skraynym sioła Pobłaznupskiego w konczu włok przy theyze sczienie boczney y głowney na rogu niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Piliunamedzis prętow 12/0. Na 3 miesczu tamże w thym poliu skraynym w konczu włok polia skraynego przy sczienie głowney niwa grunthu srzedniego y za gaiem uroczyszczem Piliunamedzis, morgow 4/23/0. Na 4 miesczu tamże w tym poliu skraynym sioła Pobłaznupskiego za gaiem przy drodze, ktora idzie do pana Palockiego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Powysznis, morgow 0/24/5. Summa zabrania grunthu pospolitego czyny morg 6/14/3. Oddana za to odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego od sioła Butrimanskiego panom Jundziłom młodym do sioła Eyksztanskiego ym przylieglim y zręcznym. Na 1 miesczu w konczu włok sioła Pobłaznupskiego podlie scziany głowney na rogu niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Klonenosgały, morgow 4/13/5. Na 2 miesczu podlie scziany boczney sioła Butrimanskiego polia skraynego oba poł drogi, ktora droga odzie do Narkusziszek od tego siołka Eyksztanskiego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Sargokalnos, morgow 2/2/5. Summa oddania gruntem iego mczi pana Trockiego panom Jundziłom młodym do tegosz sioła Eyksztanskiego czyny morg 6/16/0. Zabranie gruntow ziemianina k. i. m. pana Jakuba Hawriłowycza od siołka Eyksztanskiego we włoki sioła Pobłaznupskiego polia skraynego iego mczi pana Trockiego. Na 1 miesczu w konczu włok sioła pobłaznupskiego polia skraynego przy sczienie głowney y przy sczienie boczney na rogu, ktora scziana założona od gruntow thychze ziemian zwyz pomienionych niwa gruntu srzedniego uroczyszczem Piliunamedzis, morgow 1/6/0. Na 2 miesczu tamże w tim poliu skraynym podlie theyże scziany boczney w kończu włok niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Piliunamedzis, morgow 1/7/0. Na 3 miesczu tamże w thych włokach polia skraynego sioła Pobłaznupskiego niwa grunthu srzedniego uroczyszczem w Powiszniach, prętow 12/0. Summa zabrania grunthu Jakuba Hawriłowycza czyny morgow 2/25/0. Oddana za tho odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego od sioła Butrimanskiego y Pobłaznupskiego panu Jakubowy Hawriłowyczoowi do sioła eyksztanskiego iemu przyliegłym y zręcznym. Na miesczu tamże miedzy drogamy, ktore drogy idą s Pobłaznupia y od Butrimanczow do Narkoszyszek y do sioła Macziunczow, oba poł drogy niwa grunthu srzedniego uroczyszczem Sargo kalnos, morgow 2/25/0. Summa oddania gruntu panstwu Jakubowi Hawriłowyczowy czyny morg 2/25/0. Zabranie gruntow ziemniaki krol. i. Mczi wdowy paniey Jadwigy Podtrzebkowny bohuszowey w włoki sioła Pobłaznupskiego polia skraynego iego mczi pana Trockiego. Na 1 miesczu w koncu włok sioła Pobłaznupskiego w thym poliu skraynym przy sczienie boczney między gruntami thyczchze ziemian k. i. m. zwysz pomienionych niwa gruntu srzedniego uroczyszczem Pilunasmedzis, prętów 13/0. Na 2 miesczu tamże w thych włokach sioła Pobłaznupskiegopolia skraynego między thymysz gruntamy thychze ziemian zwysz pomienionych niwa grunthu srzedniego uroczyszczem w Powiszniach, prętów 12/0. Summa zabrania grunthu pany Bohuszowey czyny morgow 0/25/0. Oddana za tho odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego od sioła Butriamanskiego paniey Jadwidze Podtrzebkowey Bohuszowey, wdowie ziemiancze krol. I mczi. Na 1 miesczu między drogamy, które drogy idą z Butrimancow do sioła Mocziunczow y do Narkuszyszek, nywa grunthu srzedniego uroczyszczem Sargakalnos, prętów 25/0. Zabranie gruntow od ymienia Woszkoliowskiego iego mczi pana Gabrielia narkuskiego, dworzanina krol. Iego mczi, we włoki sioła Pobłażnupskiego iego mczi pana Trockiego. Na 1 miesczu podlie scziany boczney sioła Romotowskiego, która scziana załozona od gruntow ymienia Woszkieliowskiego, a koncem asz do scziany głowney sioła strzelcow k. i. mczi, nywy gruntu oromego y poczęsczi sanozęczni, uroczyszczem... morgow 20/24/4. Na 2 miesczu w koncziu włok polia srzedniego uroczyszczem Kawkokalnos, morgow 1/2/0. Summa zabrania grunthu pospolitego do włok sioła Pobłaznupskiego czyni morgow 21/26/24. Oddana za tho odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego panu Narkuskiemu – dworzaninowy krol. Iego mczi iemu przylieglim y zaręcznym pod siołkiem Woszkielowskym. Na 1 miesczu, pod siołkiem pana Narkuskiego uroczyszczem Woskieliowskym, między włoskami tegoż siolka Woszkieliowskiego, niwy grunthu dobrego uroczyszczem Naukssaczanskiey morgow 22/11. Na 2 miesczu we włokach sioła Pobłaznupskiego przy sczienie boczney polia srzedniego, niwa gruntu srzedniego uroczyszczem Pakaukakalnis, morg 1/5. Summa oddania grunthu panu Narkuskiemu do siołka Woskieliowskiego czyny morgow 23/15/0. Wyenczey się oddaie na thym miesczu 1/ 19/6 s tey przyczyny, ysz się nie mogło oddacz przy sielie Butrymanskiem za grunt zabrany do sioła Romathowiczow wymiaro włoczną, yako się przy sielie Romathowskiem opiszało y pomieniło, morg 1/11, thedy się thu oddaie then zlyszek. Tamże, przy tim sielie w koncu włok Pobłaznupskych przy sczienie boczney nad rzeczką Pobłaznupką przeciwko poddanemu pana Narkuskiego ymienia Woszkieliowskiego sanożęczni morgow 2/4. Z nich powinności gr. 8/0, ktho yę przymie.

 

S i o ł o  R o m o t o w i c z y

W nim włok gruntu dobrego 27. Tego sioła sadziba w srzednim poliu nad rzeczką Rzezowką. Te włoki przyięli na powinnnosczy: 1 – 9) . . . (9 yb.); 10) Jerelis Lenartonis, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 11) Jus a Piotr Tomkowycze, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 12) Macziuk Oliaczonis włoki ½, a włoki ½, woł 1, kliacza 1; 13) Jurelis Woytulewycz, włoka 1, woła 2, kliacza 1; 14) Misius Woytuliewycz, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 15) Urban a Piotr Żudzewicze, włoka 1 , woły 2, kliacza 1; 16-17) . . . (2yb.); 18) Ambrozey Mikolaiunas, włoki ½, a włoki ½ Stasius Ziudzionis, woły 2 y kliacza 1; 19) Macziey Grigowycz, włoka 1, woły 2, kliacz 2; 20) Waliuk Grigowycz z bratem Balcziukiem, włoka 1, woły 2, kliacz 1; 21) Grigielis Jurgienis, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 22) Misius Węckonis z sinmy, włoka 1, woł 0, kliacza 1; 23) Paweł Szymkiewycz, włoki ½, a włoki ½ Lukasz Biliewycz, woł, klacza 1; 24) Macziey Piotrowicz, włoki ½, a włoki ½ Stasiuk Liutelionis, woł, kliacza 1; 25) Jan Budronis z sinmy, włoka 1, woł 1, kliacza 1; 26) Beniuk Gauczuliewycz, włoka 1, woł 1, kliacza 1; 27) nieprzyęta. Powinnośc tego sioła, iako z włok czaihłych: czinszu gołego groszy 28; żyta czystego beczka Wileńska iedna, a te posiacz y zabronowacz na paszny dworney swego dnia; owsa dobrego takąz beczkę iednę, gęs iednę; kapłuny dwa; ianiec 20, albo grosz za iaica; za staczyą wszystkę, to iesth: za iałowice y barany z każdey włoki po gr. 6. K temu robota na tydzień dny trzy z włoki; tłok według ustawy kr. iego mczi dwanascie, po dwa z włoki; na gwalth dworny trzykrocz przez rok wszisczi z dymu, to iesth: do orania pareniny dzień ieden z wołmy abo s konmy; do sprzątania siana dzień ieden; do żyta żęcia, albo zboza dzień ieden; wszakosz staw, ogien y sąsiad, to nadto gwałt osobliwy, czego Boze bron; podwoda coleyą iedna niedaliey, ieno do Szessławia, do Onikszt y do Łętup, to iesth za mil 20, alie y ta rzadka tak dalieka y ieno raz w rok, alie do Wilna, ile razow potrzeba; straz od roku do roku coleyą do dworu; do pliewidła żonky przez rok raz będą powinny z kazdey włoki, a nie więczey. A na robothę powinny będą przychodzicz y stanowicz sie na miesczu naznaczonym, iako słonce wschodzy, a schodzycz skoro po zachodzie słonca; a robothę ma zakazacz woith, albo urzędnik. A ktoryby za zakzaniem takowym na robothę nie wyszedł, tedy za taktowne nieposłuszenstwo ma robycz za iden dzień dwa dni, nie schodząc z dwora; a za drugy dzień dny cztery, także z dwora nieschodząc; a ieśliby wszystkie thrzy dni nie wyszedł, albo na szescziu niedzieliach dopuścił by się tego, zwłaszcza lieczie, po razu na tydzień, tedy za to cały tydzień w okowach ma robycz we dworze, a po tygodniu urzędnikowy barana ma dacz. A gdzieby y po thym był uporny, tedy chłosta u dyby. A wszak że ieśliby dlia choroby nie mogł wyniscz na robotę, takowy ma oznaymicz urzednikoy, albo woytowi przez sasiada, człowieka dobrego; a urzednik ma do niego ziachacz y ogliądacz go y zrozumiawszy słuszną przyczynę, nie ma żadną winą z thychnamienionnych karacz. Alie ieśliby za iaką inszą przycziną tey robothy zbydz chcział, tedy ma zasie posłacz kogo ynnego na tę robotę pod tha wyną wyżey opisaną; a żaden sie od robothy nie ma odkupowacz; a gdzieliby to nań było przewidziano, złodzieyską winą ma bydź karan. Odpoczinku thym, którzy z bydłem robią, przed obiadem godzina iedna, w południe godzina, od wieczora godzina; a którzy pieszo robią, thym odpoczinku w te czaszi iedno po połgodziny, a to tylko czasu lietniego na wielkim dniu. Granica tego sioła poczyna się konczami dwu scziany głóney strzelcow krola iegomczi, bokiem od połnoczi, asz w grunthy sioła Pobłaznupia, na południe sczianą boczną ku gruntom Mieliechowycza, a s południa scziana głowna na zachod słonca aż doscziany głowney sioła Poroscziow borcziow k. i. m. Przełomskych, a s tego miescza od kopca narazonego sczianą drugą boczną do konca włok Stawidanskich, na połnoczi, a s konca włok Stawidanskich sczianą drugą głowną, asz do sciany stzrelieckiey na wschod słonca zamykaiąc obrąb, skąd sie poczęło.

P r o b a  d l u ż i n y  y  sz i r z i n y .

dłużina pierwszego polia skraynego od scziany boczney Pobłaznupskiego po sznurow 40, a w poprzek po pretów 8 y łokczia ½, cziny w kazdey razie po morgow 10/21 y łokczi 5 11/23. Dłużnina drugiego polia rezow 13 po sznurow 40, a poprzek po prętow 7, cziny w kazdey razie po morgow 9/10/0. Thegosz polia drugiego rezow 11, ktorim dłużnina po sznurow 38, a poprzek po prętow 8, czyny w kazdey razie po morgow10/4/0; do tegosz polia wtorego, ysz nie dostawało rezow 3, tedy wymorgowano między grunthami Mieliechowyczowemy w konczu włok thych że rezow za scianą tilną rezow 3, czyny w kazdey razie po morgow 10/4; a trzeciego polia skraynego Salskiego rezy morgowane po roznu; wszakoz dano na kazdą rezę spełna po morgow 10/0. Zebrania ziem iego mczi pana Marczina Palanieckiego - marszałka k. i. m. w pomiarę włok sioła Romotowyczow. Na 1 miesczu, gdzie to sioło sadzibą posadzono, ziemi Rzezowki gruntu podłego morgow 13/9/0. Na 2 miesczu, tamże, podlie thyyze niwy grunthu oromego na dwu miesczach nad rzeczką Rzezowką y poczęszczi sianożęczi morg. 11/2/0. Na 3 miesczu, w tzreczim poliu thyyże ziemie Rzezowskiey, gruntu srzedniego morg 1/0. Na 4 miesczu, niepodalieko thych że ziem przy sczeienie boczney tegoż grunthu rzezowskiego, grunthu podłego morgow 6/ 11 ½. Summa grunthu oromego y sianozetego iego mczi pana paleckiego czyny morgow 31/22 ½. Do czego przyłożywszy od boiarzyna iego mczi pana Paleckiego piotra Narkowycza zaiętego sanozętego we włoki sioła Romotowyczowego w srzednie polie gruntu srzedniego prętow 12/2, a od drugiego boiarzina iego mczi pana marszałkowego Andrzeia Jarszica też gruntu sanozętnego w też włoki skraynego polia wziętego we dwoch miesczach morg. 1/22/3. Czyny wszystkiego gruntu pospolitego morgow 33/27/0, to iesth, grunthu oromego morgow 20/20 ½, a sianozetnego morgow 13/6 ½. Oddanie za the grunthy iego mczi panu marszałkowy ziemiamy y sianozęczmy iego mczi pana Trockiego, które są za scianą boczną sioła Romotowskiego ku domu Jarszicowemu, iego mczi przylieglimy. Zabranie gruntow osocznika k. i. Mczi sioła Roscziuncow pawła Łkuaszewycza we włoki sioła Romotowyczow w polie srzednie sadzibne. Na 1 miesczu, przy grunczeiech z iedney strony Spoczikowych, a z drugiey strony między grunthami iego mczi pana Trockiego, niwy grunthu srzedniego morgow 4/15. Oddana odmiana temusz osocznikowy kr. i. m. Pawłu Łukaszewyczu gruntami iego mczi pana Trockiego. Na 1 miesczu, za sczianą boczną pasny dworney Raklyskiey, za rzeką Solczyszczem od wschodu słonca założoną, gruntu sianozętnego od pana Thomasza Rudominy zayaną wziętego, morg 1/23/9. Zabranie gruntow pana Andrzeia Mieliechowycza Bychowca we włoki sioła Romotyczow srzedniego polia sadzibnego. Na 1 miesczu, sanozęcz nad rzeczką Rzezowką, morgow 2/24 ½. Na 2 miesczu, nad tąż rzeczką Rzezowską, w thym że poliu sanozęczi zarosłey prętow 14/0. Na 3 miesczu, tamże w thym poliu sanozęczi pretow 12 ½. Na 4 miesczu, za sczianą tilną w skraynim poliu grunthu prętow 15/0.Summa zabrania tego grunthu czyny morgow 4/6. Odmiana za to iemu uczyniona gruntami iego mczi pana Trockiego iemu zręcznimy y przyległymy we srzodku grunthu iego. Na 1 miesczu sianożęczi Borczinskiey za scziana głowną Romotowską morgow 1/7 ½. Na 2 miesczu nad rzeczką Pobłażnupką sianożętka prętow 11 ½. Na 3 miesczu, tamże nad tąż rzeczką Pobłażnupką sianożętka 15/0. Na 4 miesczu tamże nad tąż rzeczką Pobłażnupką sianożętka pretow 7. Na 5 miesczu tamże nad tąż rzeczką Pobłażnupką sianożętka pretow 25 ½. Na 6 miesczu nywa Bortkowska grunthu srzedniego pretow 24. Na 7 miesczu nywa grunthu srzedniego uroczyszczem Moyneliszky, pretow 18. Summa oddania gruntem iego mczi pana Trockiego panu Mieliechowyczowy, czyny morgow 4/13 ½. Więczey się iemu oddało, anysz się zabrało, pretow 12 ½, dlia tego, iż się u niego wszystko sanożęczmy prawie dobrimi zabrało, a podlieyszymi się oddało. Zabranie gruntow od imienia Woszkieliowskiego iego mczi pana Gabrielia Narkulskiego dworzanian k. i. Mczi we włoki sioła Romotowskiego w polie skrayne Salskie. Na 1 miesczu przy sczienie boczney sioła Romotowskiego polia skraynego w Salach niwa grunthu srzedniego morgow 1/26/0. Summa zabrania grunthu iego mczi pana Narkuskiego od ymienia Woszkieliowskiego uczyny morgow 2/13 ½. Oddana za to odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego od sioła Butrimańskiego panu Narkuskiemu, do ymienia Woszkieliowskiego przylieglim. Na 1 miesczu za sczianą tilną srzedniego polia między gruntamy pana Narkuskiego Woszkieliowskiego nywa y z sianożęcznią y poczęsczi zarosly morgow1/ 2 ½ . A iż się nie spełna oddała ta odmiana za ten grunth, wzięthi do włok sioła Romotowskiego, zostaie winno dodacz morg 1/11. Tedy się oddała za ten grunth odmiana przy sielie Pobłażnupskim z iednego y te morg 1/11.

 

S i o ł o  S t a w i d a n c i

W nim grunthu srzedniego włok 25. Tego sioła sadziba w srzednim poliu nad rzeczką Kraką. The włoki przyieli na powinnosczi: 1) sczepan Nicunas, włoka 1, woły 2, kliacza 1;Piotr Lawrinowycz, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 3) jakub a Walis macziewycze, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 4) Petras Czaielis, a Waliuk janowycze, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 5) Jurko Maczieiwycza a Witas Palionis włoka 1, woły 2, klicza 1; 6) Matuk a Jasiuk Andreiewycze, włoka 1, woły 2, klicza 1; 7) Stasiuk jononis, a Beniuk Puczewycz, włoka 1, woły 2, klicza 1; 8) Andreius Mikssaiczis a Narko Jswilonis, włoka 1, woły 2, klicza 0; 9) Jas a Tamulis Mikołaiewycz, włoka 1, woły 2, klicza 1; 10) jan Weliwowicz a Węcław, włoka 1, woły 2, klicza1; 11) matuk a Grigiel Petrukowycze, włoka 1, woły 2, kliacza 1, 12) Matul a Grygiel Petrukowycze, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 13) Piotr Lawrinowicz, włoka 1, woły 2, kliacza 1;14) Paweł a Grigiel Nowily, włoka 1, wołow 0, kliacz 1; 15) Jasis a Tamul Mikolaiewycze, włoka 1, wołow 2, kliacza 1; 16) Jasuk Mikucziewycz a Stasiuk, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 17) Jan Weliwowycz z Węcławem, włoka iedna, woły 2, kliacza 1; 18) Czepanos Micunas, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 19) Andrey Micunas, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 20) Czaiel a Piotr Janowycze, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 21) pusta; 22) Stasiuk Jononis a Macziey Daukssunas, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 23) Jakub a Walis maczieiewycze, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 24) Witas Palionis, włoki ½, a ½ pusta; 25) pusta. Powinność tego sioła, jako z włok cziahłich: czynszu gołego grosz 28; żyta czystego beczka Wilenska iedna, a tę posiacz y zabronowacz na paszny dworney swego dnia; owsa dobrego takosz beczkę iednę, gęs iednę, kapłuny 2, iaiec 20 albo grosz za iaicza, za stacyą thydzien dny trzy z włoki, tłok według ustawy krol. Iego mczi dwanasczie, po dwa z włoky; na gwałth dworny trzykrocz przes rok wszysczi z dimu, to iesth: do orania pareniny dzien ieden z wołmy albo s końmy: do sprzątania siana dzien ieden; do żyta zęczia albo zboza dzien ieden; wszakosz staw, ogien y sąsiad, to nad to gwałth osobliwy, czego Boze nbon; podwoda coleyą iedna nie daliey, iedno do szesławia, do Onikszth y do Lętup, to iest, za mil 20, alie y ta rzadka tak dalieka y ieno raz w rok, alie do Wilna, ylie razow trzeba; straż od roku do roku coleyą do dworu; do pliewidła żonki przez rok raz będą powinny z każdey włoki, a nie więczey; a na robothę powinny będą przychodzicz y stawicz się na miesczu naznaczonym, iako słoncze wschodzy, a schodzicz z robothy skoro po zachodzie słonca; a robothę ma zakazacz woyth albo urzędnik. A który by za zakazaniem takowym na robothę nie wyszedł, tedy za takowe nieposłuszenstwo ma robycz za ieden dzien dwa dny, nie schodząc z dwora; a za drugi dzien dny cztery, także z dwora nieschodząc. A iesliby wszystkie trzy dny nie wyszedł, albo na szescziu niedzielach dopuscził by się tego, zwłaszcza leczie, po razu na tydzien, tedy za to cały tydzien w okowach ma robycz we dworze; a po tego dniu urzędnikowy barana ma dacz; a gdzieby y pothym był uporny, tedy chłosta u dyby. A wszakże iesliby dlia choroby nie mogł wyniszcz na robothę, takowy ma oznaimicz urzędnikowy albo woythowy przez sasiada człowieka dobrego; a urzędnik ma do niego ziachacz y oglądacz go y zrozumiawszy słuszną przyczynę, nie ma go zadną winą a tych namieninych karacz; alie iesliby za iaką inszą przyczyna tey robothy zbycz chciał, tedy ma za się posłacz kogo inszego na thę robothę pod tą winą wyżey opisaną. A żaden nie od robothy nie ma odkupowacz; a gdzieby to nań było przewidziano, złodzieyską wyną ma bydz karan. Odpoczinku thym, którzy z bydłem robią, przed obiadem godzina iedna, od wieczora godzina; a ktorzxy pieszo robią, thym odpoczinku w te czasy iedno po puł godziny; a to tylko czasu letniniego na wielkim dniu. Granica tego sioła poczyna się od scziany głowney paszienney z naroznyka od wschodu; a ydzie scziana głowną sioła Romotowycz, asz w bok sioła Romotowyczow skraynego polia na południe, a z boku tey scziany Romotowskiey aż do gruntow ziemian Naukunczow sczianą boczną skraynego polia na zachod słonca do naroznika, a s tego naroznyka sczianą tilną, dzieliącz grunth ziemian k. i. m. Naukuncow na pułnoci, asz do scziany boczney sioła Wilkancow, a tą sczianą boczną Wilkanską idzie asz w naroznyk paszny dworney do wschodu słonca, to iest do tego miescza, gdzie się zaczęła, wypełniając y zamykaiąc kwadrath.

P r o b a  d ł u ż i n y  y  s z y r z i n y.

Dłuzina połtoru poliam pierwszym od domu Jursze, boiarzina pana Paleckiego, dana po sznurow 43, a poprzek po prętow 7 y po łokcziu iedem, czyny w każdą razę po morgow 10/6 y łokczi 5 ½. Dłuzina drugich połtoru pol w osobliwey probie dana po sznorow 38, poprzek po prętow 8, czyny w kazdą rezę po morgow 10/4. Tamże przy thym sielie od Jurszy został zascianek przy sczienie skraynego polia y przy skrayney pierwszey rezie w ograniczeniu grunthu srzedniego morgow 3/0. Kto przyimie, powinien będzie płacicz z morga po grosz 3. Zabranie grunyu y liasow z bagniskiem boiar iego mczi pana Andrzeya Jurszyca y Piotra Narkowicza we włoki sioła Stawidancow w polie skrayne iego mczi pana Trockiego.

 

S i o ł o  W i l k a n c z y

W nim gruntu srzedniego włok 9. Te włoki przyięli na powinnosci. Sadziba tego sioła w srzednim poliu nad rzeczką Kraką. 1) Mateius Węckunas, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 2) Misius Szeikutis a brath iego Jurelis, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 3) Miselis Daukszelionis a Stasiuk Wilkiel włoka 1, woł 1, kliacz 0; 4) Janelis zalgienis z synmy włoka 1, woły 2, kliacz 0/0; 5) Kaszelis Waisztautonis a Bartos Jokubinos, włoka 1, woł 1, kliacza 1; 6) Paweł Daukszonis włoka 1, woł 1 y kliacza 1; 7) Wecław Oliuczewycz s Klowice, włoki ½; 8) – 9) ….. (2 yB.). Powinnośc s tego sioła, jako z włok cziahłych: czynszu gołego groszy 20 z włoki; żyta czystego beczka Wilenska iedna, a tę posiacz y zabronowacz na paszny dworney swego dnia; owsa dobrego takosz beczkę iednę, gęs iednę, kapłuny 2, ianiec 20 albo grosz za iaicza; za stacyą wszystkę, to iesth: za jałowice y barany z skażdey włoki po gr.6, k temu robotha na thydzien dny trzy krocz przez rok wszisczy z dimu, to iesth: do orania pareniny dzien ieden z wołmy abo z konmy; do sprzatania siana dzien; do żyta, żęczia albo zboża dzień ieden; wszakosz staw, ogien y sąsiad to nad gwałth osobliwy, czego Boże ubroń; podwoda coleyą iedna nie daliey, iedno, do Szesławia, do Onikszt y do Lętup, to iest za mil 20, alie y ta rzadka tak dalieka y ieno raz w rok, alie do Wilna ilie razow trzeba; straż od roku do roku coleyą do dwora; do plewidła żonki przez rok raz będą powinny z skażdey włoki, a nie więcey. A na robothę powinny będą przychodzicz y stanowicz się na miesczu naznaczonym, iako słonce wschodzy, a schodzicz z roboth skoro po zachodzie słonca. A robothę ma zakazacz woyth albo urzędnik. A ktoryby za zakazaniem takowym na robothę nie wyszedł, tedy za takowe nieposłuszenstwo ma robycz za ieden dzien dwa dny, nie schodząc z dworu; a za drugi dzień dny cztery, także z dwora nie schodząc. A iesliby wszystkie trzy dny nie wyszedł, albo na szescziu niedzieliach dopuscził by się tego, zwłaszcza lieczie, po razu na tydzien, tedy za to cały tydzien w okowach ma robicz we dworze; a po tygodniu urzędnikowy barana ma dacz. A gdzieby y pothym był uporny, tedy chłosta u dyby. A wszakże, jesliby dlia choroby nie mogł wyniscz na robothę, takowy ma oznaymycz urzędnikowy albo woytowy przez sasiada, człowieka dobrego; a urzednik ma do niego ziachacz y ogliadacz go y zrozumiawszy słuszną przyczynę, nie ma go żadną wyną s tych pomienionych karacz. Alie iesliby za iaką insza przyczyną tey robothy zbydz chciał, tedy ma za się posłacz kogo innego na tę robotę pod tą wyną wyżey opisaną. A żaden się od robothy nie ma odkupowacz; a gdzieby to nań było przewidziano, złodzieyską winą ma bydz karan. Odpoczinku thym, którzy z bydłem robią, przed obiadem godzina iedna, w południe godzina, od wieczora godzina; a którzy pieszo robią, thym odpoczynku w te czasi iedno po poł godziny; a to thylko czasu lietniego na wielkim dniu. Granica tego sioła: poczyna się niepodalieko gumna Borowskiego od scziany boczney paszienney ze wschodu słonca. A ydzie tąż sczianą paszienną ku południu do scziany boczney Stawidanskiey polia skraynego sadzibnego. A s tego miescza sczianą boczną Stawidanską na zachod słonca ku gruntom boiarzow Naukunczow, a od gruntow boiarz Naukunczow aż w bok scziany sioła Popiskiego na połnoczi, od tey scziany sioła Popyskiego na połnoczi aż mimo dom Łussczyka y Borowskiego na wschod słonca do scziany boczney paszienney, skąd się wzięło, zamykając kwadrath.

P r o b a  d ł u ż i n y  y  s z i r z i ny.

Tego sioła rezy we wszystkich trzech poliach są wymorgowane, s tey przyczyny, yż pod iedną probą nie mogli bydz przeganiane y wystawione dlia gruntow ziemian Naukunczow przyliegłych y dlia scziany dworney paszienney boczney. Wszakosz w każdy rez dano spełna dwiema poliom po morgow 10/0. A skraynemu poliu od do(mu) łuszczikowego, ysz nie wyszly po morgow 10 spełna, tilko po morgow 9. Przeto przy skraynim poliu za sczianą boczną, a z drugiey strony między sczianą Stawydonską w klinie przydano naddawek przy dwudziestym piątym rezie polia skraynego Stawidonskiego po morgow 1/3 1/3. Zabranie gruntu ziemianina k. i. m. powiatu Lidzkiego pana Marczina Bienkiewycza we włoki sioła Wilkanskiego w polie skrayne morgow 1/25. Oddana za to odmiana gruntami iego mczi pana Trockiego jemu przyliegłymi y zrecznymi. Na 1 miesczu przy sielie Wilkanskim w poliu skraynym za scziana głowną Wilkanską oddano liasu y zarosly uroczyszczem w Wołkach y poczęsczi sanożęczi morgow 1/25. Summa oddania czyni także, iako y zabrania.

 

S i o ł o  P o p i s z k y

W nim grunthu podłego włok 12. Sadziba tego sioła w srzednim poliu. Te włoki przyięli na powinnosczy: 1) Stas Misiewycz, włoka 1, woły 2 y kliacza 1; 2) Andrul Misiewycz, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 3) Aliucz Mikucziewycz, włoka 1, woły 2, kliaczy 2; 4) Tomko Mikucziewycz, włoka 1, woły 2, kliacz 2; 5) pusta; 6) Bołcziuk Pusewaszkis, włoka 1, woły 2, kliacza 1; 7 – 12, . . . (6 yB.). Powinnośc tego sioła, iako z włok cziahłych: żyta czistego, beczka iedna miary Wileńskiey, a tę posiacz, zabronowacz na paszny dworney sewgo dnia; gęs 1, kapłunow 2, jaiec 20 albo grosz za nie, a czynszu pienięznego żadnego; k temu owsa dziakielnego; także stacyey pieniężney, za iałowice y barany dlia podłosczi gruntu, yako ynszy poddanych włosczi Rakliskiey; tłok według ustawy k. i. m. dwansczie po dwa z włoki; na gwałt dworny trzy krocz przes rok wszisczi z dimu po dwa z włoki; do orania pareniny dzień ieden z wołmy, abo s końmy; do sprzątania siana dzień ieden; do żyta żęcia, albo ubroń; podwoda coleyą iedna nie daliey, iedno do Szessławia, Onikszth y do Lęntup, to iesth za mil 20; alie y ta rzadka, tak dalieka, y ieno raz w rok, alie do Wilna, ile razow trzeba; straż od roku coleyą we dworu; do plewidła żonky przes rok raz będą powinny z każdey włoki, a nie więcey. A na robotę powinny będą przychodzicz y stanowicz się na miesczu naznaczonym, iako słonce wschodzi, a schodzicz z robothy skoro po zachodzie słonca. A robotę ma zakazacz woyth,, albo urzędnik. A ktoby za zakazaniem takowym na robote nie wyszedł, tedy za takowę nieposłuszenstwo ma robicz za ieden dzień dwa dny, nie schodząc z dwora; a za drugy dzień cztery, także z dworu nieschodząc. A ieśliby wszystkie trzy dny nie wyszedł, albo na szescziu niedzieliach dopuscziłby się tego, zwłaszcza lieczie po razu na tydzień, tedy za to cały tydzień w okowach ma robicz we dworze; a po thegodniu urzędnikowy barana ma dacz. A gdzieby y pothym był uporny, tedy chłosta u dyby. A wszakże iesliby dlia choroby nie mogł wyniscz na robotę, takowy ma oznaymicz urzednikowy, albo woytowy przez sąsiada, człowieka dobrego; urzędnik ma do niego ziachacz y oglądacz go y zrozumiawszy słuszną przyczinę, nie ma go żadną winą s thych namienionych karacz. Alie iesliby za iaką ynszą przyczinę tey robothy zbydź chciał, tedy za się ma posłacz kogo innego na te robote pod tą winą wyżey opisaną. A żaden się od roboty nie ma odkupowacz. A gdzieby to nań było przewidziano, złodzieyską wina ma bycz karan. Odpoczinku thym, którzy z bydlem robią przed obiadem godzinaiedna, w południe godzina, a wieczor godzina; a którzy pieszo robia, thym odpoczinku w te czaszi iedno po połgodziny; a to thylko czasu lietniego, na wielkim dniu. Granica poczina się od połnoci y od puszczy k. i. m. Rudnickiey, a idzie bokiem przez rzekę Solczą na wschod słonca, aż do gruntow boiarzina Naukunskiego Marczina Bienkiewicza, a od gruntow boiarzyna scziana głowną idzie na zachod ssłonca grunthow iego mczi Borowych y do gruntow boiarz Naukuncow. A s tego miescza od narożnyka na połnoczi do puszczy k. i. Mczi Rudnickiey przes rzekę Solczą do kopca narożnego; a od tego kopca ku wschodu słonca, po kray pusczey k. i. m. Rudnickiey, drugą sczianą tilną aż do thego miescza naroźnego, skąd się wzięła y w probę przywiodła, zamykając kwadrath.

P r o b a  d ł u ż i n y  y  s z y r z i n y.

Tego sioła rezy wszystkych trzech pol dlia ziemian Naukuncow y dlia pusczy kroliewskiey trudno było po iedną probą wystawycz. Wszakże przedsie dano w każdy rez spełna po morgow 11. a sadziba iego w srzednim poliu, iako się wyżey opisało. Zabranie sanozęczi ziemian k. i. m. powiatu Lidzkiego panow Naukuncow obapoł rzeki Solczy w pomiarę włoczną do włok sioła Popiskiego polia skraynego y w przyczynek paszienny w roku 1585, czerwca 15 dnia, to iesth: Pana Lienarta Juszkiewicza, na 1 miesczu zabrało się w przyczynek paszienny nad rzeką solczą, podlie sanozęczi Misliwczowyczow z obu stron y przy sanozęcziach Marcina Bienkiewycza, koncem asz do rzeki Solczy, sanozęczi dobrey prętow 17/3. U pana Stanisława y pana Matisa Łukaszewiczow, a pana Pawła Mączkowskiego: na 2 mieysczu, tamże, nad tąsz rzeką Solcza s tę stronę od łuszczyka y między sanozęczmi ziemian kr. i. m. panow Mickiewiczow zabrało się sanozęczi asz do rzeki Solcza morg 1/2/0: na 3 mieysczu, tamże, nad tąsz rzeką Solczą u thychże panow łukaszewyczow przy grunczie iego mczi pana Trockiego, a bokiem do sanozęczi pana Nowickiego sianozęcz asz do rzeki Solczi morgow 6/4/8. Summa zabrania ych sanozęczy czyny morgow 7/6/8. U panow Mickiewyczow zabrało się sianozęczi ych spolnych, to iest u pana Maczieia Hrehora y Jana Mickiewyczow: na 4 mieysczu, tamże nad tąż rzeką Solczą iednym bokiem przy sanozęczi iego mczi pana Trockiego, a koncem asz do rzeky Solczy sanozęczi w Zatoce morg 1/22 ½. Na 5 miesczu, tamże podlie theyże sanozęczi w konczu nad rzeką Solczą samego iednego pana Maczieia Mickiewycza przy sanozęczi pana Erazmusowycza y Hermana sanozęcz napoł srzednia morg 1/9/5. Na 7 miesczu, tamże nad rzeką Solczą koncem od gruntow iego mczi pana Trockiego samego iednego pana Hrehora Mickiewycza sanożęczi morg 1/22 ½. Na 8 miesczu tegosz pana hrehora Mickiewycza za rzeką Solczą miedzi gorami, gdzie groblia ma bydź sypana, sanozęczi morg 1/0. U pana Jadama Woznego: na 9 miesczu, tamże, nad thąsz rzeką Trockiego, a z drugiey strony sanozęczi Hermanowey, bokiem liezi sanozęcz asz do samey rzeki Solczy, morgow 2/25. Na 10 miesczu, tamże, nad rzeką Solczą tegosz pana Jadama Woznego, bokiem podlie theyże sanozęczi pana Hrehora Mickiewycza, a drugim bokiem także podlie gruntow iego mczi pana Trockiego sanozęcz nad sama rzeką Solczą morgow 2/27 ½. Summa zabrania sanozęczi pana Jadama Woznego czyny morgow 5/22 ½. U paniey wdowy Hermanowey: na 11 miesczu, tamże nad tąsz rzeką Solczą s tę stronę rzeky od gruntow iego mczi pana Trockiego sanozętka, prętow 4/8. Na 12 miesczu, za rzeką Solczą, podlie sanozęczi pana Maczieia Chacewycza sanozętka theyże wdowy Hermanowey napoły srzednia, kępiasta morg 1/15. U pana maczieia Chacuthy: na 13 miesczu, za rzeką Solczą, podlie sanozęczi iego mczi pana trockiego, a z drugiey strony tey wdowy hermanowey sanozęczi na poły srzedniey, kępiastey morg 3/10. U pana Sebastiana Erazmusowycza: na 14 miesczu, za rzeką Solczą zabrało się sanozęczi miedzi sanozęczmi iego mczi pana Trockiego z obu stron morgow 2/7 ½. Na 15 miesczu, tamże nad rzeką Solczą u tegosz pana Jadama Erazmusowycza zabrało się sanozeczi nad rzeką Solczą miedzi grunthami iego mczi pna Trockiego morgow 2/27/0. Summa zabrania sianożęczi pana Erazmuszowycza, czyny morg. 5/4/5. Summa zabrania sianozeczi u ziemian kr. iego mczi Naukunskich wszystkych obu poł rzeki solczi w włoki sioła Popiskiego, w polie skrayne y w przycinek paszienny, wszystkiego czyny morg. 29/18/4. zasczianki przy tim sielie, które zostały nad rzeka solczą. Na 1 miesczu, tamże, za rzeką Solczą w koncu sanozęczi Złoczyszek y podlie droszki, która droga graniczy od puszczy k. i. m. Rudnickiey iednym koncem asz do drogy gośczinca Eyszyskiego, która droga idzie z Eyszyszek do Rudnik, a drugim koncem od scziany boczney polia srzedniego, boru y zaroslią grunthu podłego wymorgowano włoka 1/3/16 ½. Na 2 miesczu, tamże przy tim sielie zasczianek za sczianą głowną sioła Popiskiego od puszczi kr. i. m. Rudnickiey uroczyszczem Jodupa zaroszłych poczęsczi sanozeczi y gruntu podłego piaskowatego morgow 10/12. Tamże niepodalieku z yedne strone myedzy rzeką Solczą od wschodu słonca, z drugą strone od grobliey y Młynicze od południa, s trzecyą strone od Kunczow włok skraynego polia sioła Popiskiego od zachodu słonca, a s czwartą strone od zagraniczenya od zyemian Naukunskich s połnoczy wymierzano na potrzebe młynarzowe sianozeczi pospolitey morgow 3/15/0.

 

S i o ł o  K a l i t o w i c z y

W nim grunthu podłego włok 8, gruntu sadzibnego y sanozętnego morgow 22/6. Tego sioła sadziba wyrzęzana nad rzeką Solczą przy skraynim poliu na zasczianku pasziennym. Te włoki przyięli na powinnosz boiarską y ribołowską. 1) Janas Petrukonis, włoka 1, ribołow; 2) Stasiulis Kalitonis, włoka 1, ribołow; 3) Tamulis Kalitonis, włoka 1, rybołow; 4-6) … (3 yB); Anton Kulik, włoka 1 na boiarstwo; 8) pusta. Powinność z włok thego sioła: a naprzod boiarowie, którzy szą y na pothem sczasem bydz mogą, nie mayą y nie będą powinni zadnego czynszu pienięznego, także dzyakła zytnego y owsianego, gęsi, kapłunow, iaiec y zadney iszey staczyey płaczić y dawacz, jako inszy poddany tey ze wołoscy Rakliskiey szą powinni dawacz; oprócz tego, ze z listy, gdzie tylko potrzeba ukaze, a przesz urzędnika rozkazano będzie, o swym grossu y koscye, krom wszelakiego spłoszenstwa albo szwowolienstwa pod karnoscyą y wyną nizey mianowyczye opiszną iezdzycz bedą powinny. A ribaczy wszysczy tegosz polia Kalitowskiego tychze wszystkich powinnosczy wprzod mianowiczye opiszanych y myanowanych także nie będą powinni pełnicz, jedno za the powinnoscy mayą y będa powinny siatkamy y podwłokiem swoyem ustawicznye ryby łowicz, tam gdzie tylko ym roskazano przesz urzędnika bendzye, tho yesth: w rzecze Solczy, Solczyszczu, w stawiech y szadzawkach, w ktorey mierze ony przeczywko urzędnikowy zadanego spłoszenstwa nie mayą y nie bedą powinny czynicz, pod karnosczyą y wyną nizey maianowiczye opiszaną. Czysz pomienieny boiarowie y rybałowie nie będą powinny od tego czasu chodzic na robotę, yako ynszy poddany czyachły powinny chodzicz, tylko za zakazaniem y oznaczenyemu urzędniczem albo woytowem, na tłok 12 według ustawy k. i. m. z skazdey włoky po dwa człowieka; na gwałth dworny trzy krocz przez rok wszysczy z dymu będą powinny wychodzicz, a mianowicye: do orania pareniny dzyen yeden z wołmi albo s końmi, do sprzątania siana dzyen yeden, do żyta żęcya albo zboża dzyen yeden; wszakosz staw, ogien y sąsiad, to nad to gwałth osobliwy, czego Boże ubroń; podwoda ribołowa coleyą niedaliey, yedno do Wilna ylie razow bendzie, a nawyenczey z rybami, ukazowała potrzeba. Alie na tho tłoki y gwałthy tym że sposobem y pod tąz karnosczyą, jako y ynszy poddany tuteszny Rakliszczy wychodzicz, albo wysyłacz mayą y stanowicz się na miesczu naznaczonym, jako słończe wschodzy, a schodzycz z roboty po zachodzye słoncza. A kthoryby z nych na te włoky y gwałty nie wyszedł, albo nie wyachał, za zakazaniem urzędniczem y woythowskym, tedy za takowe nieposłuszenstwo mayą odrabyacz podług ustawy czyachłych ludzy, tho yesth: za yeden dzyen dwa dny, nieschodzacz z dworu; a gdzieby tak uporny był, żeby thych dwoch dny nie chciał odrabiacz, tedy w okowach bendzye powinien thydzien we dworze robicz; a odrobiwszy ten thydzien, bendzie powinien dacz urzędnikowy za wyne barana. A yesliby y na potym dopusczył się takowegosz swawolienstwa, tedy ma bydz karan chłostą u dyby. A przedsie dni wszystkie tym ze sposobem, yako się troche wyzey opiszało y pomieniło, z dworu nie schodząc odrobicz. A od takowych tłok y gwałtow żaden s tych boiar y ribołowow y do wszystkich inszych powinnnosczy swych, zwysz mianowycye opisanych, nie ma się odkupowac. A gdzieby to na którego z nych słusznie przewidzione było, tedy złodzieyska wina ma bycz karan. Odpoczinku tym, którzy z bydłem tłoki odrabiayą, przed obiadem godzyna yedna, w południu godzina, od wieczora godzina; a którzy pieszo robyą, tym odpoczinku w te czaszy yedno po poł godziny y to tylko czasu letniego, na wielkim dniu. Wszakosz yesliby yaki rzemiesnik skąd się przybawicz miał, tedy tamze między nymy ma siedzyecz y powinnoscy takiey używacz, yakową na nyem zastanoyą. Data w Raklyszkach dnia, roku, yako wyzey na przodku iest opisano. Granica tego sioła: poczina się od pusczy k. i. Mczy Rudnickiey Pogirow od pułnoci, a idzie asz w sczianę głowną paszny dworney Rakliskiey ku południu. A tą sczianą głowna od kopca naroznego ydzie na zachod słoncza do scziany boczney sioła Popyskiego. A od tego naroznyka tąz sczianą sioła Popyskiego asz do puszczy k. i. m. Rudnickiey ku wschodu słonca do kopca naroznego, skąd się wzięła, zamykając obrąb.

P r o b a  d ł u z i n y  y  s z i r z i n y.

Tego sioła Rezy we wszytskich trzech poliach po osobnie są morgowane, yż dlia puszczy k. i. m. pod iedną proba nie mogli bydz wystawione; wszakosz przedsie w kazdy rez spełna dana po morgow 11. A sadziba w zasczianku pasziennym przy skraynim poliu nad rzeką Solczą y przy rzece Bridupie, jako się wyzej pomieniło. Zasczianki w girach w puszczy k. i. m. Rudnickiey za scziana głowna sioła Kalietowycz zarosli y sanożęczi wymorgowano morgow 27/0. które morgi rozdano w naddawek siołu Stawidanskiemu przez the przyczinę, isz sianożęczi w swych włokach nie mieli; a naprzod: 1) Matuk a grygiel Petrukowycz, morg 1; 2) Piotr Lawrinowicz a Matuk dzielina, morg 1; 3) Matuk a Jasiuk Andryiewycze, morg 1; 4) Jaś a Tamul Mikołayewycze, morg1; 5) Stasiuk a Jasuk Mikucziewycze, morg 1; 6) Jan a Wecław Mikołaiewycze, morg 1; 7) Szczepan Micunas, morg 1; 8) Jakub a Walis Mikolaiewycze, morg 1; 9) Ezaias a Piotr Janowicze, morg 1; 10) Jurko Macziewycz a Witas Palionis, morg 1; 11) Stasiuk Jononis a Beniul Paczewycze, morg 1; 12) Andreias Mikszaiczis, a narko Joswilonis, morg 1; 13 – 27) . . . (15 Mop.). Tamże w girach za taz scziana głowna sioła Kalitowyczow w teyze pusczy k. i. m. wymorgowano zarosly y poczesczy sanożęczi morgow 30/0, s których temuz siołu Stawidanskiemu przydano w naddawek morgow 6 sanożęczi: 1) jakub a waliuk Pulianci, morg 1; 2) Ezaiel Wierczielkowycz z bratem, morg 1; 3) stasiuk Janonis a beniul Puczewycz, morg 1; 4 – 50 . . . (2 Mopra); 6) Jan Weliwowycz z Wecławem, morg 1; 7) Jas a Tamulis Mikolaiewycze morg 1; 8) Matuk a Grygiel Pertikowycze, morg 1; 9 – 30) . . . (22 Mop.). Tamże w pusczy kr. i. m. Rudnickiey nad rzeka Wiszincza, gdzie Trumpaniec Macelis kosziwał, sanożęczi oba (poł) rzeky Wyszinczy pretow 20. Na 3 miesczu tamże nad tąż rzeką Wyszinczą sanożęczi prętow 6/0. Na 4 miesczu w boru k. i. m. Rudnickym, gdzie Kulik kosziwał, sanożęczi morg 1/8. Na 5 miesczu tamże nad tąż rzeką Wyszinczą sanożęczi Łuksczikowskiey morg. 1/6. Na 6 miesczu nad tąż rzeką Wyszinczą za mostem, gdzie Pukianiecz kosziwał, sanożęczi na trzech miesczach morgow 1/2/6. Tamże przy thym sielie Kalitowskim za rzeczka Bridupką za sczianą boczną sioła Kalitowskiego zostało gruntu wolnego wymorgowanego uroczyszczem Wuzukolniacz morgow 32/6/4. Tamże nieprawie dalieko thego miescza w pusczy y w ostepie pana Thomasza Rudominy yest sanozęcz uroczyszczem Wschodzyku, kthorey wymierzono morgow 3 podłych, the natenczasz yeszcze nieprzyente leżą.

Źródło: Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 14, Inventari imĕnij XVI-go stolĕtiâ

Od red. Zachowano oryginalną pisownię